Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnumret. Hvis ikke kan spørsmål om vedtaket rettes til Seksjon for Bevaringsvurdering og Privatarkiv. Ønsker du å bestille et vedtak, send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Dato mangler for en del vedtak. NB! Offentlige organer omorganiseres og endrer navn. For å finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for et offentlig organ, bør du også søke på forløpere til dagens organ. hvis du f.eks vil ha oversikt over alle vedtak som gjelder NAV, bør du først søke på NAV i fritekstfeltet, og deretter søke på Arbeids-og velferdsdirektoratet (Aetat), Rikstrygdeverket osv.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Partnerdrapsutvalget 2020-03-16 2019/20301 1236 .
Landbruks- og matdepartementet 2020-03-03 2020/851 Godkjenning av bevarings- og kassasjonsregler for avdelingsarkiver i LMD 1235 Avdelingsarkiver fra perioden 1965-1996
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 2020-03-03 2018/20890 Vedtak om kassasjon av godkjenningsordning 1234 Kassasjon av søknader fra godkjenningsordning for utøvelse av lovregulerte yrker basert på utenlandsk utdanning
NAV 2012-02-20 2012/16878 Vedtak for dokumentasjon fra innsiktsarbeid i NAV 1233 Nettbaserte spørreundersøkelsesverktøy
Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter 2020-02-13 2019/16752 Omfatter dokumentasjon lagert på filserver (2010-2016) og fem arkivdeler i arkivsystemet fra 2016 og framover. 1232 .
NAV 2020-01-31 2012/16878 Bevaring og kassasjon av ulike papirbaserte arkivserier fra NAV, Aetat og Trygdeetaten 1231 Bevaring og kassasjon av ulike papirbaserte arkivserier fra NAV, Aetat og Trygdeetaten
NAV 2020-01-15 2012/16878 Kassasjonsvedtak for kopibøker for fagarkiv i Aetat 1971-2006 1230 Kassasjonsvedtak
Statens lånekasse for utdanning 2019-12-16 2019/3203 Vedtak om fortløpende kassasjon av eldre signerte avtaler om støtte 1229 *
NAV 2019-12-12 2012/16878 Kassasjonsvedtak for rekrutteringssaker 1228 Kassasjonsvedtak jf. § 9c
Helsedirektoratet 2019-11-26 2016/25540 Godkjenning av b/k-plan for Helsedirektoratets digitale saksarkiv og fagsystemer 1227 Planen gjelder for fremtidig arkivdanning etter funksjonsbasert nøkkel
Statens kartverk 2019-03-04 2019/2274 Administrative grenser over tid 1226 bevaring
Statens legemiddelverk 2019-10-29 2019/17859 Kassasjonsvedtak for databasen Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte for legemidler m.m. 1225 Kassasjonsvedtak for databasen Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte for legemidler m.m.
Fiskeridirektoratet 2019-10-14 2019/16359 Godkjenning av bevarings- og kassasjonsplan for direktoratets elektroniske fagsystemer 1224 Omfatter noe papirarkiv
Mattilsynet 2019-08-29 2019/14239 Godkjenning av bevarings- og kassasjonsplan for dyrevernnemndenes arkiver 1223 Gjelder papirarkiv hovedsaklig fra perioden 1996-2011
NAV 2019-08-29 2012/16878 Godkjenning av b/k-plan for samtlige elektroniske arkivsystemer med tilhørende fagarkiv på papir 1222 Omfatter både administrative systemer og fagsystemer
NAV 2019-08-15 2012/16878 Kassasjonsregler for sporingslogg som inneholder data formidlet til forsikringsselskaper 1221 -
Helse- og omsorgsdepartementet 2019-08-15 2019/12071 Godkjenning av bevarings- og kassasjonsplan for fagsaker i helseforetakene 1220 Gjelder samtlige helseforetak og regionale helseforetak Planen utarbeidet av Stiftelsen ASTA
Statens lånekasse for utdanning 2019-02-13 2018/18119 I praksis et vedtak om å bevare Documaster i sin helhet 1219 .
Innovasjon Norge 2016-12-20 2016/22277 gjelder kunde- og lånesaker fra forgjengere 1217 .
Helsedirektoratet (2002- ) 2016-12-21 2016/21167 Sletting av opplysninger i Egenandelsregisteret 1216 .