Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnumret. Hvis ikke kan spørsmål om vedtaket rettes til Seksjon for Bevaringsvurdering og Privatarkiv. Ønsker du å bestille et vedtak, send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Dato mangler for en del vedtak. NB! Offentlige organer omorganiseres og endrer navn. For å finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for et offentlig organ, bør du også søke på forløpere til dagens organ. hvis du f.eks vil ha oversikt over alle vedtak som gjelder NAV, bør du først søke på NAV i fritekstfeltet, og deretter søke på Arbeids-og velferdsdirektoratet (Aetat), Rikstrygdeverket osv.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Statens lånekasse for utdanning 2016-12-01 2016/25571 Søknaden gjelder gjeldsbrev på innfridde og ikke innfridde krav på papir, samt låneavtaler innført etter avviklingen av gjeldsbrev. 1107
Fylkesmannen i Vestfold 2017-01-24 2017/728 Gjelder kassasjon av prosjektnettstedet godoppvekst.com 1106 Nettsidene skal høstes av Nasjonalbiblioteket
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 2016-11-10 206/21238 Søknaden gjelder for elektronisk materiale. 1105
Husbankens avdelingskontor Bodø 2016-12-21 2016/26821 Søknaden gjelder statistikk og Husbankens eget regelverk, dokumenter som gjelder tilbakekrav, elektroniske filer med info knyttet til tilbakekrav 1104
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 2017-01-03 2016/27869 Saken gjelder bevaring og kassasjon for ny periode. Kommentarer fra AV om klassifikasjon. 1103
Statens vegvesen 2017-01-06 2016/28154 Gjelder databasen Nasjonal Vegdatabank (NVDB). 1102
Oslo byarkiv 2016-11-08 2016/23276 Gjelder materiale hos Oslo kemnerkontor 1101
Helseøkonomiforvaltningen 2016-11-08 2016/23681 Vedtaket gjelder fysisk og elektronisk materiale. 1100
Høgskolen i Oslo 2016-10-31 2016/19940 HiOAs faglige råd til Helsedirektoratet 1099
Statens vegvesen 2016-10-24 2016/17333 Fagsystemet Ferjedatabanken 1098
Helsedirektoratet (2002- ) 2016-10-03 2016/8607 4D ble brukt av Pasient- og brukerombudene fram til juni 2012 1097
Innovasjon Norge 2016-09-20 2016/19149 Gjelder papirarkiv 2004-2007 1096
Utenriksdepartementet 2016-09-12 2016/18523 Kassasjon av kopier av materiale fra Eidsivating lagmannsrett 1095
Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker 2016-08-23 2016/16836 Prosesskriv med vedlegg kasseres, for øvrig bevaring. 1094
Universitetet i Oslo 2016-08-19 2016/14764 Fagsaker ved UiO 1093
Finansdepartementet 2016-11-25 2016/22973 Tillatelse til å kassere 0,5 hyllemeter med diverse bilag for godtgjørelser til kommisjoner og utvalg fra perioden 1908-1955. 1092
Statens kartverk 2016-09-30 2008/17551 1091
Politidirektoratet 2016-07-14 14/19183 1090 Erstatter og viderefører tidligere vedtak om bevaring av PO, jf. bevarings- og kassasjonsbestemmelser for politiets arkiv, datert 29.08.2005. Vedtaket er stilet til KRIPOS som er behandlingsansvarlig for PO.
Politiets utlendingsenhet 2016-07-07 2014/1918 Vedtak om at informasjon fra politiets utlendingsregister i fagsystemet UTSYS skal bevares og avleveres til Arkivverket. Bakgrunn og begrunnelse for vedtak er gitt i vedlegg. 1089
Statens landbruksbank 2015-09-08 2011/15476 Åtte hyllemeter fra perioden 1966-1999. 1088 Vedtaket er stilet til Stiftelsen Asta på vegne av Innovasjon Norge.