Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnumret. Hvis ikke kan spørsmål om vedtaket rettes til Seksjon for Bevaringsvurdering og Privatarkiv. Ønsker du å bestille et vedtak, send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Dato mangler for en del vedtak. NB! Offentlige organer omorganiseres og endrer navn. For å finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for et offentlig organ, bør du også søke på forløpere til dagens organ. hvis du f.eks vil ha oversikt over alle vedtak som gjelder NAV, bør du først søke på NAV i fritekstfeltet, og deretter søke på Arbeids-og velferdsdirektoratet (Aetat), Rikstrygdeverket osv.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Oslo kommune 2015-10-23 2015/18454 Kassasjon av ulike typer saker inne legat- og lempesaker. 1087
Sørlandet sykehus HF 2016-01-14 2015/32035 Kassasjon av det avviklede fagsystemet BUPdata. 1086
Statens legemiddelverk 2016-01-22 2016/643 Kassasjon av papirsøknader om godkjenningsfritak for legemidler for mennesker. 1085
Domstoladministrasjonen 2016-01-14 2015/16435 Saker som har vært behandlet i Høyesterett og som blir returnert til tingretten skal bevares. 1084
Domstoladministrasjonen 2016-04-07 2016/6126 Rettssaken fant sted i mars 2016. 1083
Toll- og avgiftsdirektoratet 2015-12-10 2015/25078 Forståelse av tidligere vedtak - papirmateriale. 1082
Direktoratet for naturforvaltning 2016-06-24 2016/13707 Papirmateriale fra 1965 til 1991. 1081 Vedtaket er stilet til Miljødirektoratet.
Norges geologiske undersøkelse 2016-06-24 2012/20715 Papirmateriale og åtte konkrete fagsystemer/databaser. 1080
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2016-06-02 2016/11381 Sak- og arkivsystemet ePhorte 1079
Klagenemnda for industrielle rettigheter 2016-05-10 2016/10535 Vedtaket gjelder kun elektronisk materiale. 1078
Trygderetten 2016-05-09 2016/7972 Vedtak om bevaring av navneregister fra perioden 1967-88. 1077
Forsvarsbygg 2016-04-19 2016/4885 Bevaring av alt elektronisk + en del tegninger på papir. 1076
Høgskulen i Volda 2016-04-07 2016/5637 Bruke tidligere utarbeidet overordnet bk-plan som sin bk-plan. 1075
Høgskolen i Molde 2016-03-17 2016/4911 Bruk av tidligere utarbeidet overordnet bk-plan som sin bk-plan. 1074
Statens vegvesen 2016-02-09 2012/25171 Bevaring og kassasjon av fagsystemet Plania. 1073
Riksteatret 2016-01-14 2015/32504 Bevaring av det historiske arkivet, inkludert video- og lydbånd. 1072
Høgskolen i Telemark 2015-11-09 2015/28500 Bruk av tidligere utarbeidet overordnet bk-plan som sin bk-plan. 1071
Helse Midt-Norge RHF 2015-09-10 2015/22077 Bevaring av det fullelektroniske arkivet etter Helsebygg Midt-Norge. 1070
Helseøkonomiforvaltningen 2015-09-10 2015/22845 Kassasjon av blåresepter og henvisninger på papir. 1069
Norsk filminstitutt 2016-05-19 14896 Gjelder arkivene etter forløperne Norsk filmfond (2001-2008) og Norsk filmutvikling/Statens studiesenter for film (985-2008). 1068