Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnumret. Hvis ikke kan spørsmål om vedtaket rettes til Seksjon for Bevaringsvurdering og Privatarkiv. Ønsker du å bestille et vedtak, send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Dato mangler for en del vedtak. NB! Offentlige organer omorganiseres og endrer navn. For å finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for et offentlig organ, bør du også søke på forløpere til dagens organ. hvis du f.eks vil ha oversikt over alle vedtak som gjelder NAV, bør du først søke på NAV i fritekstfeltet, og deretter søke på Arbeids-og velferdsdirektoratet (Aetat), Rikstrygdeverket osv.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Nasjonalt folkehelseinstitutt 2016-05-31 8742 Dokumentasjon knyttet til Folkehelseinstituttets godkjenning av kommunale vannverk. 1067
Medietilsynet 2016-06-15 28634 1066
Medietilsynet 2016-03-30 311965 1065
Barne-, ungdoms- og familieetaten 2016-05-03 2014/23041 1064
Tater-/romaniutvalget 2015-09-18 12/13433 1063 Utvalg under Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Domstolene Herreds- og byrettene 1986-11-10 Generelle bk-regler for herreds- og byrettene, og nå også tingrettene. 1062 Vedtaket gjelder nå for tingrettene. Bestemmelsene tar utgangspunkt i Riksarkivarens brev av 27. august 1986 til Justisdepartementet (jnr. 1260/86-004.148). Et tillegg ble vedtatt i januar 2016.
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) 0015-12-16 2015/30524 Forslaget gjelder for SIUs sakarkiv for perioden 1991-2007 som omfatter 150 hyllemeter med papirarkiver. Av dette foreslås det at 52,5 hyllemeter bevares, og 98,1 hyllemeter kasseres. 1061
Høgskolen i Telemark 2015-11-27 2015/28500 Søknaden gjelder fritak for kassasjon for perioden 20.10.2014-18.12.2015. 1060
KRIPOS - Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet 2015-11-02 2015/23746 Informasjon i Fingeravtrykksregisteret kasseres. Det er en forutsetning at dokumentasjon i forbindelse med saksbehandlingen tilknyttet Fingeravtrykksregisteret / resultater av søk i registeret, dokumenteres på straffesaker og i politiets sentrale straffesakssystem BL. 1059
KRIPOS - Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet 2015-10-09 2015/23748 Følgende arkivmateriale kasseres: DNA-profiler og dokumentasjon på saksbehandlingen tilknyttet DNA-registeret i identitetsregisteret og etterforskningsregisteret. Det er en forutsetning at dokumentasjon på saksbehandlingen tilknyttet DNAregisteret i sin helhet finnes i politiets straffesakssystem BL. 1058
Lotteri-og stiftelsestilsynet 2015-09-06 2012/12228 1057
Utlendingsdirektoratet 2015-10-19 2015/6316 Søknaden gjelder arkivmateriale skapt i tidsrommet 19.05.03 til 31.12.08 for en bestemt arkivkode: 423.5 1056
Kirkens arbeidsgiverorganisasjon 2015-10-06 2015/24703 Søknad om godkjenning av bevarings- og kassasjonsforslag tilhørende arkivnøkkel for kirkelig fellesråd, menighetsråd, sokneprest og prost. 1055
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 2015-09-10 2012/13426 Forslaget gjelder det elektroniske systemet iMAKS, som ble tatt i bruk 1. januar 2006. IMDi foreslår å bevare det meste av materialet. 1054
Høgskolen i Narvik 2015-09-08 2015/20135 Tillatelse til at høgskolen kan bruke overordnet bk-regelverk datert 25. november 2014 som sin bk-plan. 1053
Statens landbruksbank 2015-09-08 2011/15476 Kassasjon av åtte hyllemeter med lånesaker. Jf. også Riksarkivarens vedtak datert 6. januar 2000. 1052
Politidirektoratet 2015-04-09 2015/3661 Revisjon av BK-bestemmelser for politiet, datert 29.08.2005. 1051
Skattedirektoratet 2015-04-09 2015/10221 Bevaring av informasjon tilknyttet fastsetting av arveagift. 1050
Helse Midt-Norge RHF 2015-07-10 2015/19441 Bevaring av Rusbehandling Midt-Norges elektroniske arkiv fra perioden 2004-2014. 1049
Helse Midt-Norge RHF 2015-07-14 2015/19760 Bevaring av Ambulanse Helse Midt-Norges elektroniske arkiv fra perioden 2012-2015. 1048