Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnumret. Hvis ikke kan spørsmål om vedtaket rettes til Seksjon for Bevaringsvurdering og Privatarkiv. Ønsker du å bestille et vedtak, send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Dato mangler for en del vedtak. NB! Offentlige organer omorganiseres og endrer navn. For å finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for et offentlig organ, bør du også søke på forløpere til dagens organ. hvis du f.eks vil ha oversikt over alle vedtak som gjelder NAV, bør du først søke på NAV i fritekstfeltet, og deretter søke på Arbeids-og velferdsdirektoratet (Aetat), Rikstrygdeverket osv.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Handelsdepartementet 1983-10-17 Fiskeavdelingens arkiv som er avlevert til Riksarkivet 199
Sosialdepartementet 1913-1993 1983-07-29 2273/1983 Tannleges journal for pasient. Forskrift om tannleges journal for pasientkassasjonsregelen i paragraf 7. 198
Statistisk sentralbyrå 1983-05-30 3017/1977 Grunnlagsmateriale fra daværende (1977) 1. - 8. kontor. Grunnlagsmat. fra daværende (1977) 9. kontor. Vedtaket for 9. kontor inneholder mindre endringer i forhold til Riksarkivarens vedtak 30. mars 1982. 197
Meglerkontrollen 1983-02-21 4139/1982 Eksamensbesvarelser 1918-1970. Søknader om opptak til eksamen 1918-1970. For hver eksamen bevares en besvarelse for hver karakterkategori. Eksamensprotokollene bevares i sin helhet. For hver eksamen bevares i sin helhet. For hver eksamen bevares 1 - 2 søknader om opptak til eksamen. 196
Justisdepartementet - Sivile tjenestepliktige 1982-12-09 2641/1982 Mannsk.mapper: utg. av det år mannskapet er 55 år. Oppdr.givermapper 5 år et. at oppdr. ble uaktuelt. For utfyllende bestemmelser se j.nr. 2641/1982. 195 Vedtaket gjelder for: Justisdepartementet - Sivile tjenestepliktige
Rikstrygdeverket 1982-12-09 3066/1982 Infotrygd - tidsbegrenset lagring av data - tillatelse 194
Reiselivsdirektoratet 1982-11-29 3721/1982 Distriktenes utbyggingsfond - serie i Reiselivsdirektoratet. Prøver bør oppbevares. Reiselivsdirektoratet arkiverer bare kopier av originalene i Distriktenes utbyggingsfond. 193
Kommunene 1982-09-08 Kommunenes arkiver - arkivbegrensning og kassasjon 192
Forbrukerrådet 1982-05-10 0874/1982 Klagesaker. Et utvalg av klagesaker bevares. 191
Vegdirektoratet 1982-03-15 3650/1981 Bilfordelingens arkiv. Enkelte pakker beholdes som prøver. 190
Statistisk sentralbyrå 1982-03-30 1715/1977 Grunnlagsmateriale i daværende (1977) 9. kontor 189
Vegdirektoratet 1982-02-16 0425/1982 Motorvognregisteret - det sentrale manuelle. Det manuelle motorvognregister kasseres når direktoratet ikke lenger har behov for det. Det sentrale motorvognregisteret føres nå ved hjelp av edb. 188
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet 1981-12-17 3940/1981 Eksamensbesvarelsene etter 1950. For utfyllende bestemmelser se j.nr. 3940/1981. 187
Postdirektoratet 1981-12-01 2694/1981 Søknader i tilsettingssaker. For utfyllende bestemmelser se j.nr. 2694/1981. 186
Finansdepartementet 1981-06-15 1925/1981 2. skattekontors journalsaker etter 1920. Materialet består alt vesentlig av korrespondanse m/ skattefogdene om inndriving og ettergivelse av statsskatt. I de fleste tilfellene gjelder det små beløp. - Flg. årganger bør beholdes som prøveårganger: 1930, 1940, 1945 og 1950 185
Statsforvaltningen 1981-04-08 0958/1981 Regnskapsmateriale. En arbeidsgruppe har utarbeidet en samling retningslinjer og regler for den tekniske innretningen av regnskapsarbeidet i statlige institusjoner. I samme forbindelse er utarbeidet regler om oppbevaring og kassasjon av regnskapsmateriale. 184 Vedtaket gjelder for: Statsforvaltningen
Rikstrygdeverket 1981-03-26 3153/1980 Trygdekontorenes kassasjonsregler. Tilleggsbestemmelser, se vedtak nr. 506. 183
Arbeidsdirektoratet 1980-11-03 1413/1980 Statistikkmateriale ifølge spesifikasjon. Sysselsetting II 1954, Situasjonsrapport (II) 1952, Arbeidssøkere (blankett 1807) 1954 og Ledige plasser (blankett HA - 1822) 1964 og hver annen følgende årgang bevares 182
Kirkedepartementet - grunnskolen og videreg 1980-04-25 0995/1980 Innmeldingsskj. (når oppl. er overf. til elevkort). Flyttemeldinger, når de ikke lenger er aktuelle. )Riksarkivaren ber Departementet nedsette en arbeidsgruppe til å vurdere spm. om oppbevaring og kassasjon av elevmapper og klientjournaler o.a. materiale som omhandler elvenes utvikling i skolen, helse, forhold til skole, helse, forh. til skolen o.l. 181 Vedtaket gjelder for: Kirkedepartementet - grunnskolen og videreg
Handelsdepartementet 1980-02-18 0519/1980 Statens krigskaskoforsikring 1940-1945 – kassabilag. Bilagene kan kasseres forutsatt at Erstatningsberegningene også finnes i kopi eller original i skademappene. Et lite utvalg av bilagene bør oppbevares. 180 Vedtaket gjelder for: Handelsdepartementet