Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnumret. Hvis ikke kan spørsmål om vedtaket rettes til Seksjon for Bevaringsvurdering og Privatarkiv. Ønsker du å bestille et vedtak, send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Dato mangler for en del vedtak. NB! Offentlige organer omorganiseres og endrer navn. For å finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for et offentlig organ, bør du også søke på forløpere til dagens organ. hvis du f.eks vil ha oversikt over alle vedtak som gjelder NAV, bør du først søke på NAV i fritekstfeltet, og deretter søke på Arbeids-og velferdsdirektoratet (Aetat), Rikstrygdeverket osv.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Handelsdepartementet 1980-02-18 0519/1980 Statens krigskaskoforsikring 1940-1945 – kassabilag. Bilagene kan kasseres forutsatt at Erstatningsberegningene også finnes i kopi eller original i skademappene. Et lite utvalg av bilagene bør oppbevares. 180 Vedtaket gjelder for: Handelsdepartementet
Rikstrygdeverket 1980-01-23 0186/1980 Alderspensjonssaker kasseres ikke. Rikstrygdeverket må vente på felles kassasjonsregler for trygdeetaten. 179
Postdirektoratet 1980-01-08 3541/1979 Landpostruter - dok. i forb. med - kasseres ikke 178
Utenriksdepartementet 1979-04-02 1187/1979 Stempel av gummi og stål fra utenriksstasjonene. Riksarkivaren ønsker at det blir tatt avtrykk av stemplene, og at stemplene deretter blir kassert på forsvarlig vis. 177
Forbruker- og administrasjonsdepartementet 1978-11-27 1739/1978 Statens lønns- og personsystem - magnetbånd iflg. spesifikasjon. Personregisteret (loggen) for desember oppbevares på helt nye magnetbånd av beste kvalitet. All dokumentasjon til systemet - av teknisk og systembeskrivende art - må bevares 176
Dommerembetene (herreds- og byrettene) 1979-10-24 3004/1978 Skiftesaker iflg. spesifikasjon, bomapper iflg. spesifikasjon 175 330, 470
Samferdselsdepartementet 1977-12-12 2769/1977 Fylkes- og kommuneregul. i de tilf. det bare er kopier. Bil- og båtrutekonsesj.- kopier av orginal For utfyllende bestemmelser se j.nr. 2769/1977. 174
Folkeregistrene 1977-06-08 0003/1977 Hovedregisterkortene (m/ navnekort og hjelperegistre) og Folketellinger - kommunale oppbevares 173 Vedtaket gjelder for: Folkeregistrene
Fiskeridirektoratet 1977-03-02 2754/1976 Fiskefartøyer utgått av registeret over merkepliktige fartøy. Kassasjon kan skje av innberetningsskjema og rutinekorrespondanse i denne sammenheng. 172 Vedtaket gjelder for: Fiskeridirektoratet
Statens lånekasse for utdanning 1977-02-14 2853/76 Sanering av gammelt arkiv 171 Brevet gjelder kassasjon av eldre søknadsmapper og overføring av arkivmateriell til Riksarkivet
Forsvarets datasentral 1977-09-07 0656/1977 Forsvarets lønnssystem - edb-registre iflg. spesifikasjon. For utfyllende bestemmelser se j.nr. 0656/1977. 170
Statens bibliotekskole 1976-12-30 1924/1976 Eksamensbesvarelser 1945/46 - iflg. spesifikasjon. Eksamensbesvarelser fra før 1945 oppbevares i sin helhet. 169
Justis- og beredskapsdepartementet 1976-11-02 2645/1976 3. sivilkontors arkivsaker ifølge spesifikasjon. Vedr.: 1) Godkjennelse av utenlandske skilsmisser, 2) Ekteskapsattester, 3) Årsmelding om adopsjon, 4) Vigselsmeldinger (foretatt i utlandet og 5) Klage over bidrag. 168
Statens utlendingskontor 1976-09-22 2185/1976 Visumsøknader oppstått under Militærmisjonens virksomhet i Berlin. Kassasjonen bør følge samme retningslinjer som Riksarkivaren har gitt i skriv 26.3.1976. 167
Direktoratet for sivilt beredskap 1976-07-28 1406/1976 Direktoratets arkiv før 1966 i samsvar m/ fellesreglene 166
Finnmarkskontoret 1976-06-21 1394/1976 Finnmarkskontorets arkiver må ikke kasseres. En evt. kassasjon av deler av arkivet kan bare skje etter en kritisk gjennomgåelse av Statsarkivaren i Trondheim. 165
Sjøfartsdirektoratet 1976-06-03 0573/1976 Sjøfartsdirektoratets arkiv ifølge spesifikasjon. Riksarkivarens tidl. samtykke til kassasjon av kopibøker 1946-54 ble gitt under forutsetn. av at det forelå kopier i skipsmappene. Den foreslåtte kassasjon av sakene i de enkelte skipsmapper medf. visse endr. i avgjørelsen. Kopibøkene bør ikke kasseres. 164
Samferdselsdepartementet 1976-06-03 1021/1976 Statstilskudd til sjøverts ruter og bilruter. Kassasjonen kan skje under forutsetning av at regnskapsjournaler, tilskuddsoversikter og annet overordnet materiale blir bevart. 163
Vegdirektoratet 1976-03-26 2912/1965 Regnskapsmateriale ifølge spesifikasjon. Arbeiderregisteret kan kass. hvis persondata ellers finnes. For utfyllende bestemmelser se j.nr. 2912/1965. 162
Statens utlendingskontor 1976-03-26 1643/1975 Visumsøknader ifølge spesifikasjon. For utfyllende bestemmelser se j.nr. 1643/1975. 161