Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnumret. Hvis ikke kan spørsmål om vedtaket rettes til Seksjon for Bevaringsvurdering og Privatarkiv. Ønsker du å bestille et vedtak, send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Dato mangler for en del vedtak. NB! Offentlige organer omorganiseres og endrer navn. For å finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for et offentlig organ, bør du også søke på forløpere til dagens organ. hvis du f.eks vil ha oversikt over alle vedtak som gjelder NAV, bør du først søke på NAV i fritekstfeltet, og deretter søke på Arbeids-og velferdsdirektoratet (Aetat), Rikstrygdeverket osv.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Samferdselsdepartementet 1976-06-03 1021/1976 Statstilskudd til sjøverts ruter og bilruter. Kassasjonen kan skje under forutsetning av at regnskapsjournaler, tilskuddsoversikter og annet overordnet materiale blir bevart. 163
Vegdirektoratet 1976-03-26 2912/1965 Regnskapsmateriale ifølge spesifikasjon. Arbeiderregisteret kan kass. hvis persondata ellers finnes. For utfyllende bestemmelser se j.nr. 2912/1965. 162
Statens utlendingskontor 1976-03-26 1643/1975 Visumsøknader ifølge spesifikasjon. For utfyllende bestemmelser se j.nr. 1643/1975. 161
Televerket region Oslo 1976-01-12 0050/1976 Trykksaker betraktes ikke som arkivsaker og kan kasseres. De øvrige arkivsakene bør oppbevares. 160
Statens planteinspeksjon 1975-12-10 1371/1975 Sunnhetssertifikater. A-sertifikatene kasseres etter 5 år og B-sertifikatene etter 3 år. 159
Telegrafverket 1975-06-17 1494/1975 Telegrammer iflg. spesifikasjon 158
Telegrafverket 1975-06-17 1493/1975 Stasjonsregnskaper. For utfyllende bestemmelser se j.nr. 1493/1975. 157
Politikamrene 1975-05-07 0900/1974 Politikamrenes arkiver yngre enn 1950 iflg. spesifikasjon. Gjelder forseelsessaker, førerkort, pass, hotell- og fremmedbøker og bevillingssaker. Rundskriv G-259/75 fra JPD 26.11.1975. 156 Vedtaket gjelder for: Politikamrene
Statens branninspeksjon 1975-01-21 2362/1974 Brannrapporter eldre enn 5 år. Rapporter vedr. branner som krever menneskeliv skal oppbevares på ubestemt tid. 155
Politiets materielltjeneste 1974-06-27 0125/1974 Regnskapssaker m.m. kasseres i samsvar med Fellesreglene II. Sakark.: Materiale med kortv. interesse. Eldre saker i Sakarkivet kan kasseres når tilsvarende materiale foreligger i Justisdepartementets politiavdeling. 154
Finansdepartementet 1973-12-19 2641/1973 3. tollkontors journalsaker 1914-1957. Jou.sakene fra 1914-25, 1930, 1935, 1940-46, 1950 og 1955 bevares. Sakene på fast j.nr. 11 oppbevares for seg, og er muligens ikke intakt. Hvis j.nr. 11 mangler for de nevnte år, må tilsv. materiale unntas fra kassasjon i de nærmeste årganger av serien 153
Finansdepartementet 1973-12-12 2579/1973 4. tollkontors journalsaker 1936-1957. Journalsakene for 1940 og 1950 bevares 152
Finansdepartementet 1973-12-12 2580/1973 2. tollkontors journalsaker 1914-1957. Journalsakene for 1914/1915, 1920, 1930, 1940 OG 1950 bevares 151
Kommune - Sandefjord 1973-04-30 0917/1973 Kontokort (7 årganger) etter mikrofilming 150
Trygdekontoret i 1973-01-23 2587/1972 Arbeidsgiverprotokollene kasseres ikke. Rikstrygdeverket blir bedt om at det utarbeides felles kassasjonsregler for trygdeetaten. 149 Gjelder trygdekontor
Samferdselskontoret i Oslo og Akershus 1973-01-02 1856/1972 Samferdselskontorets arkiv - plukkassasjon tillates ikke. Kassasjon som ble foretatt i september 1972 var dokumenter som bør holdes utenfor arkivet i følge Instruks om arkivbegrensning og kassasjon av 4.11.1961. 148
Styret for det industrielle rettsvern 1971-10-12 0804/1971 Patentarkivalier iflg. spesifikasjon 147
Justis- og beredskapsdepartementet 1971-09-10 0945/1970 Søknader til embeter under Justisdepartementets administrative avdeling. For utfyllende bestemmelser se j.nr. 0945/1970. 146
Statens utlendingskontor 1972-11-29 1983/1972 Visumsøknader eldre enn 10 år. Oppholdstillatelse og arbeidstillatelse eldre enn 10 år. For utfyllende bestemmelser se j.nr. 1983/1972. 145
Sykehus - Undervisningssykehuset i Korea 1972-02-11 0303/1972 Regnskapsbøkene og bilagskopiene. Personalmappene. Forutsetn. for kassasjon av regnskapsbøker og bilagskopier er at et sett regnsk.bøker og de originale bilag forel. i Direktoratet for utvikl.hjelp. Personalmappene kan kasseres hvis originalene oppbevares andre steder i sykehusets arkiv el. i Direktoratet 144 Vedtaket gjelder for: Sykehus - Undervisningssykehuset i Korea