Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnumret. Hvis ikke kan spørsmål om vedtaket rettes til Seksjon for Bevaringsvurdering og Privatarkiv. Ønsker du å bestille et vedtak, send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Dato mangler for en del vedtak. NB! Offentlige organer omorganiseres og endrer navn. For å finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for et offentlig organ, bør du også søke på forløpere til dagens organ. hvis du f.eks vil ha oversikt over alle vedtak som gjelder NAV, bør du først søke på NAV i fritekstfeltet, og deretter søke på Arbeids-og velferdsdirektoratet (Aetat), Rikstrygdeverket osv.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Forsvarets datasentral 1977-09-07 0656/1977 Forsvarets lønnssystem - edb-registre iflg. spesifikasjon. For utfyllende bestemmelser se j.nr. 0656/1977. 170
Statens bibliotekskole 1976-12-30 1924/1976 Eksamensbesvarelser 1945/46 - iflg. spesifikasjon. Eksamensbesvarelser fra før 1945 oppbevares i sin helhet. 169
Justis- og beredskapsdepartementet 1976-11-02 2645/1976 3. sivilkontors arkivsaker ifølge spesifikasjon. Vedr.: 1) Godkjennelse av utenlandske skilsmisser, 2) Ekteskapsattester, 3) Årsmelding om adopsjon, 4) Vigselsmeldinger (foretatt i utlandet og 5) Klage over bidrag. 168
Statens utlendingskontor 1976-09-22 2185/1976 Visumsøknader oppstått under Militærmisjonens virksomhet i Berlin. Kassasjonen bør følge samme retningslinjer som Riksarkivaren har gitt i skriv 26.3.1976. 167
Direktoratet for sivilt beredskap 1976-07-28 1406/1976 Direktoratets arkiv før 1966 i samsvar m/ fellesreglene 166
Finnmarkskontoret 1976-06-21 1394/1976 Finnmarkskontorets arkiver må ikke kasseres. En evt. kassasjon av deler av arkivet kan bare skje etter en kritisk gjennomgåelse av Statsarkivaren i Trondheim. 165
Sjøfartsdirektoratet 1976-06-03 0573/1976 Sjøfartsdirektoratets arkiv ifølge spesifikasjon. Riksarkivarens tidl. samtykke til kassasjon av kopibøker 1946-54 ble gitt under forutsetn. av at det forelå kopier i skipsmappene. Den foreslåtte kassasjon av sakene i de enkelte skipsmapper medf. visse endr. i avgjørelsen. Kopibøkene bør ikke kasseres. 164
Samferdselsdepartementet 1976-06-03 1021/1976 Statstilskudd til sjøverts ruter og bilruter. Kassasjonen kan skje under forutsetning av at regnskapsjournaler, tilskuddsoversikter og annet overordnet materiale blir bevart. 163
Vegdirektoratet 1976-03-26 2912/1965 Regnskapsmateriale ifølge spesifikasjon. Arbeiderregisteret kan kass. hvis persondata ellers finnes. For utfyllende bestemmelser se j.nr. 2912/1965. 162
Statens utlendingskontor 1976-03-26 1643/1975 Visumsøknader ifølge spesifikasjon. For utfyllende bestemmelser se j.nr. 1643/1975. 161
Televerket region Oslo 1976-01-12 0050/1976 Trykksaker betraktes ikke som arkivsaker og kan kasseres. De øvrige arkivsakene bør oppbevares. 160
Statens planteinspeksjon 1975-12-10 1371/1975 Sunnhetssertifikater. A-sertifikatene kasseres etter 5 år og B-sertifikatene etter 3 år. 159
Telegrafverket 1975-06-17 1494/1975 Telegrammer iflg. spesifikasjon 158
Telegrafverket 1975-06-17 1493/1975 Stasjonsregnskaper. For utfyllende bestemmelser se j.nr. 1493/1975. 157
Politikamrene 1975-05-07 0900/1974 Politikamrenes arkiver yngre enn 1950 iflg. spesifikasjon. Gjelder forseelsessaker, førerkort, pass, hotell- og fremmedbøker og bevillingssaker. Rundskriv G-259/75 fra JPD 26.11.1975. 156 Vedtaket gjelder for: Politikamrene
Statens branninspeksjon 1975-01-21 2362/1974 Brannrapporter eldre enn 5 år. Rapporter vedr. branner som krever menneskeliv skal oppbevares på ubestemt tid. 155
Politiets materielltjeneste 1974-06-27 0125/1974 Regnskapssaker m.m. kasseres i samsvar med Fellesreglene II. Sakark.: Materiale med kortv. interesse. Eldre saker i Sakarkivet kan kasseres når tilsvarende materiale foreligger i Justisdepartementets politiavdeling. 154
Finansdepartementet 1973-12-19 2641/1973 3. tollkontors journalsaker 1914-1957. Jou.sakene fra 1914-25, 1930, 1935, 1940-46, 1950 og 1955 bevares. Sakene på fast j.nr. 11 oppbevares for seg, og er muligens ikke intakt. Hvis j.nr. 11 mangler for de nevnte år, må tilsv. materiale unntas fra kassasjon i de nærmeste årganger av serien 153
Finansdepartementet 1973-12-12 2579/1973 4. tollkontors journalsaker 1936-1957. Journalsakene for 1940 og 1950 bevares 152
Finansdepartementet 1973-12-12 2580/1973 2. tollkontors journalsaker 1914-1957. Journalsakene for 1914/1915, 1920, 1930, 1940 OG 1950 bevares 151