Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnumret. Hvis ikke kan spørsmål om vedtaket rettes til Seksjon for Bevaringsvurdering og Privatarkiv. Ønsker du å bestille et vedtak, send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Dato mangler for en del vedtak. NB! Offentlige organer omorganiseres og endrer navn. For å finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for et offentlig organ, bør du også søke på forløpere til dagens organ. hvis du f.eks vil ha oversikt over alle vedtak som gjelder NAV, bør du først søke på NAV i fritekstfeltet, og deretter søke på Arbeids-og velferdsdirektoratet (Aetat), Rikstrygdeverket osv.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Teledirektoratet, Administrasjonsavdeling (avd. A) 1972-01-28 2017/1971 Teledirektoratets arkiv kasseres ikke 143
Tolldirektoratet 1971-12-20 2455/1971 Tolltariffsaker fra 1950-årene. Etter som EFTA-konvensjonen trådde i kraft i 1960, bør sakene før 1959 oppbevares. Dermed beholder man den siste fullstendige årgangen fra tiden før omlegningen fant sted. 142
Lofoten sorenskriveri 1970-12-10 1886/1970 Sorenskriveren blir bedt om å sette opp liste over Sorenskriverarkivet kan ikke kasseres uten samtykke arkivene. 141
Statsforvaltningen 1969-07-01 Statsforvaltningen - felles kassasjonsregler. Kgl. res. 140 Vedtaket gjelder for: Statsforvaltningen
Skatteinspekt 1969-06-10 0780/1969 Omsetningsoppgaver - skjemaer A og B. Byggearbeider - tilbakebetalingsordningen vedr. (dokumenter). 10 - 20 av hvert av skjemaer A og B oppbevares som prøve. 20 tilfeldig utvalgte søknader vedr. tilbakebetalingsordningene for visse byggearbeider oppbevares. 139 Vedtaket gjelder for: Skatteinspekt
Utenriksdepartementet 1969-02-08 1826/68 Arkivbegrensning og kassasjoner ved de utenrikske stasjoner 138 Vedtaket gjelder utenriksstasjonene.
Forsvarsstaben 1968-05-28 0110/1968 Forsvarets arkiver iflg. spesifikasjon. Helsekort 1940-1945 kasseres ikke. 137
Forsvarsdepartementet 1968-05-20 0455/1968 Regnskapsbilag 1948-1957 136
Postgirotjenesten 1967-09-05 1248/1967 Saldokort i postgirotjenesten eldre enn 20 år. Med Riksrevisjonens godkjennelse kan saldokortene mikrofilmes og kasseres etter 3 år. 135 Vedtaket gjelder for: Postgirotjenesten
Byfogd og Byskriver i Bergen 1967-04-12 0197/1967 Namsrettens arkiv iflg. spesifikasjon, Notarialavd. arkiv iflg. spesifikasjon. Skifterettens arkiv iflg. spesifikasjon. 134
Justis- og beredskapsdepartementet 1967-04-07 0183/1967 Politiavdelingens arkiv iflg. spesifikasjon 133
Norges vassdrags- og energidirektorat 1966-11-29 1798/1966 Søknader om ledige stillinger iflg. spesifikasjon 132
Landbruks- og matdepartementet 1966-11-29 1063/1964 Søknader om stillinger iflg. spesifikasjon 131
Sivilforsvaret 1966-10-03 1518/1966 Anbudsinnbydelser o.l. vedr. sivilforsvarsleirer. Dette var en serie som bestod av flere eksemplar - ett ble beholdt. 130
Sjøfartsdirektoratet 1966-09-27 0877/1966 Kopibøker i fobindelse med skipsarkivet 1946-1954. Vedtaket om kassasjon av kopibøker er opphevet ved vedtak 03.06.1976. 129
Justis- og beredskapsdepartementet 1966-08-30 1297/1966 Justisdepartementets arkiv - retningslinjer for kassasjon 128
Industridepartementet 1965-11-17 0770/1965 Industridepartementets arkiv iflg. spesifikasjon. Entrepenørsakene fra 1940-1945 bør oppbevares 127 Vedtaket gjelder for: Industridepartementet
Universitetet i Oslo 1965-04-05 0543/1965 Eksamensbesvarelser kasseres ikke. Riksarkivaren reagerte etter et avisoppslag 126
Kristiansand kommune 1964-01-17 0021/1964 Regnskapsbilag eldre enn 10 år. Kontokort vedr. skatteytere når de lenger ikke har interesse Regnskapsbøker oppbevares. 125
Troms og Tromsø sykehus 1964-03-16 0309/1964 Regnskapsbilag eldre enn 10 år 124