Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnumret. Hvis ikke kan spørsmål om vedtaket rettes til Seksjon for Bevaringsvurdering og Privatarkiv. Ønsker du å bestille et vedtak, send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Dato mangler for en del vedtak. NB! Offentlige organer omorganiseres og endrer navn. For å finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for et offentlig organ, bør du også søke på forløpere til dagens organ. hvis du f.eks vil ha oversikt over alle vedtak som gjelder NAV, bør du først søke på NAV i fritekstfeltet, og deretter søke på Arbeids-og velferdsdirektoratet (Aetat), Rikstrygdeverket osv.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Sivilforsvaret 1966-10-03 1518/1966 Anbudsinnbydelser o.l. vedr. sivilforsvarsleirer. Dette var en serie som bestod av flere eksemplar - ett ble beholdt. 130
Sjøfartsdirektoratet 1966-09-27 0877/1966 Kopibøker i fobindelse med skipsarkivet 1946-1954. Vedtaket om kassasjon av kopibøker er opphevet ved vedtak 03.06.1976. 129
Justis- og beredskapsdepartementet 1966-08-30 1297/1966 Justisdepartementets arkiv - retningslinjer for kassasjon 128
Industridepartementet 1965-11-17 0770/1965 Industridepartementets arkiv iflg. spesifikasjon. Entrepenørsakene fra 1940-1945 bør oppbevares 127 Vedtaket gjelder for: Industridepartementet
Universitetet i Oslo 1965-04-05 0543/1965 Eksamensbesvarelser kasseres ikke. Riksarkivaren reagerte etter et avisoppslag 126
Kristiansand kommune 1964-01-17 0021/1964 Regnskapsbilag eldre enn 10 år. Kontokort vedr. skatteytere når de lenger ikke har interesse Regnskapsbøker oppbevares. 125
Troms og Tromsø sykehus 1964-03-16 0309/1964 Regnskapsbilag eldre enn 10 år 124
Tune kommune 1964-01-17 1210/1963 Regnskapsbilag eldre enn 10 år 123
Direktoratet for sjømenn 1962-12-15 1488/1962 Direktoratets arkiv iflg spesifikasjoner - 27 punkter 122
Sosialdepartementet 1913-1993 1962-11-22 1332/1962 Alderstrygdens regnskaper 1948-1959 - saker vedr. Barnetrygdens regnskaper 1948-1959 - saker vedr. Anvisningsprotokoller og kontobøker, i det hele regnskapsprotokoller bør ikke kasseres. 121
Utenriksdepartementet 1962-08-25 0966/1962 Fordelingskomiteens arkiv 1914-1918. Fordelingskomiteen: Den tyske erstatning til krigsinvalide norske sjømenn m.m. etter krigen 1914-1918. Saker av prinsipiell natur bør oppbevares. 120
Oslo politidistrikt 1962-07-10 0797/1962 Politikammerets arkiv - instruks for kassasjon - godkjennes 119
Sjøforsvarskommando 1962-04-28 0525/1962 Regnskapsbilag eldre enn 10 år 118
Skattefogden i Buskerud 1961-05-24 0600/1962 Skattefogarkiv ifølge spesifikasjoner. Ligningsprotokollene oppbevares for hvert 5.år. Auksjonsprotokoller, kassajournaler, brevjournaler og kopibøker oppbevares i sin helhet. En del andre spesifiserte saker kan kasseres etter 10 år. 117
Skattefogden i Rogaland 1962-04-03 0448/1962 Skattefogdens arkiv iflg. spesifikasjon 116
Fiskeri- og kystdepartementet 1961-12-28 1892/1961 Uførselslisenser. For utfyllende bestemmelser se j.nr. 1892/1961 115
Kommunal- og arbeidsdepartementet 1948-1990 1961-12-20 1648/1961 Avregningskontoret for forsyningssaker iflg. spesifikasjon. Følgende unntak fra kassasjon: 1) Der hvor Dep. selv har vært i tvil (Beholdes?) må sakene bevares. 2) Brevjournaler og kopibøker kassers ikke. 3) Regnskapsbøker og regnskapskort beholdes inntil videre. I tillegg unntas flere spesifiserte saker. 114
Forsvarets velferdstjeneste 1961-12-04 1828/1961 Regnskapsbilag 1946-1951 113
Statsforvaltningen 1961-11-04 Statsforvaltningens arkiver. Kgl. res. 112 Vedtaket gjelder for: Statsforvaltningen Hele forvaltningen
Handelsdepartementet 1961-12-09 1784/1961 Sjøfartskontorets arkiver iflg. spesifikasjon 111 Vedtaket gjelder for: Handelsdepartementet