Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnumret. Hvis ikke kan spørsmål om vedtaket rettes til Seksjon for Bevaringsvurdering og Privatarkiv. Ønsker du å bestille et vedtak, send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Dato mangler for en del vedtak. NB! Offentlige organer omorganiseres og endrer navn. For å finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for et offentlig organ, bør du også søke på forløpere til dagens organ. hvis du f.eks vil ha oversikt over alle vedtak som gjelder NAV, bør du først søke på NAV i fritekstfeltet, og deretter søke på Arbeids-og velferdsdirektoratet (Aetat), Rikstrygdeverket osv.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Tune kommune 1964-01-17 1210/1963 Regnskapsbilag eldre enn 10 år 123
Direktoratet for sjømenn 1962-12-15 1488/1962 Direktoratets arkiv iflg spesifikasjoner - 27 punkter 122
Sosialdepartementet 1913-1993 1962-11-22 1332/1962 Alderstrygdens regnskaper 1948-1959 - saker vedr. Barnetrygdens regnskaper 1948-1959 - saker vedr. Anvisningsprotokoller og kontobøker, i det hele regnskapsprotokoller bør ikke kasseres. 121
Utenriksdepartementet 1962-08-25 0966/1962 Fordelingskomiteens arkiv 1914-1918. Fordelingskomiteen: Den tyske erstatning til krigsinvalide norske sjømenn m.m. etter krigen 1914-1918. Saker av prinsipiell natur bør oppbevares. 120
Oslo politidistrikt 1962-07-10 0797/1962 Politikammerets arkiv - instruks for kassasjon - godkjennes 119
Sjøforsvarskommando 1962-04-28 0525/1962 Regnskapsbilag eldre enn 10 år 118
Skattefogden i Buskerud 1961-05-24 0600/1962 Skattefogarkiv ifølge spesifikasjoner. Ligningsprotokollene oppbevares for hvert 5.år. Auksjonsprotokoller, kassajournaler, brevjournaler og kopibøker oppbevares i sin helhet. En del andre spesifiserte saker kan kasseres etter 10 år. 117
Skattefogden i Rogaland 1962-04-03 0448/1962 Skattefogdens arkiv iflg. spesifikasjon 116
Fiskeri- og kystdepartementet 1961-12-28 1892/1961 Uførselslisenser. For utfyllende bestemmelser se j.nr. 1892/1961 115
Kommunal- og arbeidsdepartementet 1948-1990 1961-12-20 1648/1961 Avregningskontoret for forsyningssaker iflg. spesifikasjon. Følgende unntak fra kassasjon: 1) Der hvor Dep. selv har vært i tvil (Beholdes?) må sakene bevares. 2) Brevjournaler og kopibøker kassers ikke. 3) Regnskapsbøker og regnskapskort beholdes inntil videre. I tillegg unntas flere spesifiserte saker. 114
Forsvarets velferdstjeneste 1961-12-04 1828/1961 Regnskapsbilag 1946-1951 113
Statsforvaltningen 1961-11-04 Statsforvaltningens arkiver. Kgl. res. 112 Vedtaket gjelder for: Statsforvaltningen Hele forvaltningen
Handelsdepartementet 1961-12-09 1784/1961 Sjøfartskontorets arkiver iflg. spesifikasjon 111 Vedtaket gjelder for: Handelsdepartementet
Sorenskriveren i (under Statsarkivet i Oslo) 1961-10-16 1561/1961 Tinglyste dokumenter yngre enn 1840 (pakkesaker). Er svar på forespørsel fra Statsarkivet i Oslo. 110 Vedtaket gjelder for: Sorenskriveren i (under Statsarkivet i Oslo)
Forsvarsdepartementet 1961-09-05 1306/1961 Regnskapsmateriale iflg. spesifikasjon 109
Tysfjord kommune 1961-08-03 1108/1961 Bidragssøknader når de ikke lenger har interesse for kommune 108
Skattefogden i Aust-Agder 1961-06-20 0834/1961 Postkvitteringsbøker m.m. Utgiftsordrer fra Finansdep. Utskrifter av kontobalanser 107
Vegdirektoratet 1961-04-15 0560/1961 Regnskapsbilag 106
Generalkrigskommisariatet 1644- 1961-03-27 0527/1961 Regnskapsbilag 105
Nortraship 1961-03-01 0366/1961 Regnskapsbilag 1940-1945. Et representativt utvalg beholdes. Hvis det under arbeidet viser seg åpenbart at andre deler av arkivet med fordel kan kasseres, vil Riksarkivaren være takknemlig for å bli spurt. Melding om alle kurantkassasjoner bør sendes Riksarkivaren. 104 næring?