Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnumret. Hvis ikke kan spørsmål om vedtaket rettes til Seksjon for Bevaringsvurdering og Privatarkiv. Ønsker du å bestille et vedtak, send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Dato mangler for en del vedtak. NB! Offentlige organer omorganiseres og endrer navn. For å finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for et offentlig organ, bør du også søke på forløpere til dagens organ. hvis du f.eks vil ha oversikt over alle vedtak som gjelder NAV, bør du først søke på NAV i fritekstfeltet, og deretter søke på Arbeids-og velferdsdirektoratet (Aetat), Rikstrygdeverket osv.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Statsforvaltningen 1961-11-04 Statsforvaltningens arkiver. Kgl. res. 112 Vedtaket gjelder for: Statsforvaltningen Hele forvaltningen
Handelsdepartementet 1961-12-09 1784/1961 Sjøfartskontorets arkiver iflg. spesifikasjon 111 Vedtaket gjelder for: Handelsdepartementet
Sorenskriveren i (under Statsarkivet i Oslo) 1961-10-16 1561/1961 Tinglyste dokumenter yngre enn 1840 (pakkesaker). Er svar på forespørsel fra Statsarkivet i Oslo. 110 Vedtaket gjelder for: Sorenskriveren i (under Statsarkivet i Oslo)
Forsvarsdepartementet 1961-09-05 1306/1961 Regnskapsmateriale iflg. spesifikasjon 109
Tysfjord kommune 1961-08-03 1108/1961 Bidragssøknader når de ikke lenger har interesse for kommune 108
Skattefogden i Aust-Agder 1961-06-20 0834/1961 Postkvitteringsbøker m.m. Utgiftsordrer fra Finansdep. Utskrifter av kontobalanser 107
Vegdirektoratet 1961-04-15 0560/1961 Regnskapsbilag 106
Generalkrigskommisariatet 1644- 1961-03-27 0527/1961 Regnskapsbilag 105
Nortraship 1961-03-01 0366/1961 Regnskapsbilag 1940-1945. Et representativt utvalg beholdes. Hvis det under arbeidet viser seg åpenbart at andre deler av arkivet med fordel kan kasseres, vil Riksarkivaren være takknemlig for å bli spurt. Melding om alle kurantkassasjoner bør sendes Riksarkivaren. 104 næring?
Fiskeri- og kystdepartementet 1961-01-23 0126/1961 Reiseregninger m/ bilag eldre enn 5 år. Forholdet til Riksrevisjonen må være klart. 102
Den kongelige norske hypotekbank 1960-11-21 1382/1960 Bankens arkiv 1928-1952 kan kasseres med stor varsomhet. Fra 1952 bør bare kurant kassasjon foretas. Styreprotokoller o.l. bør ikke kasseres. 101
Statens innkjøpssentral 1960-11-15 1453/1960 Manuskripter til Kunngjøring til Forsvaret, eldre enn 3 år 100
Forsvarsdepartementet 1960-01-27 0023/1960 Militære helsekort 1945ff. Utvalg på 5% bevares feks. fra et regiment eller noen få kompanier, eller kort fra noen årsklasser og enheter, for Hærens vedk. feks. kortene fra hver femte årsklasse (1950, 1955 osv.) i 4 regimenter fra forskjellige landsdeler. 99
Skattefogden i Buskerud 1959-12-03 1596/1959 Statsskattutskrifter - skattelister. Reiseregninger fra lensmenn og politi 98
Riksrevisjonen 1959-11-07 1517/1959 Veiregnskap med bilag 1938/39-1957/58. Regnskapene med bilag for 1938/39, 1943/44, 1948/49 og 1953/1954 bevares for annethvert landfylke, f.eks. for Akershus, Oppland, Vestfold, Aust-Agder, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Nordland og Finnmark. 97
Forsvarets forskningsinstitutt 1959-06-24 0783/1959 Regnskapsbilag eldre enn 10 år kasseres ikke. Siden det dreier seg om en ny og revolusjonerende forskningsgren, bør en være fullt oppmerksom på om det gjemmer seg noe av historisk interesse blant utgiftsbilagene. kassasjon av bilag bør derfor utstå inntil videre. 96
Røssåga kraftverk 1958-12-30 1631/1958 Kraftanlegget må ikke foreta kassasjon på egen hånd. Vurdering bør først begynne når anlegget er 10 år gammelt. 95
Riksrevisjonen 1958-06-30 0798/1958 Marineregnskaper, bilag til 1. pengeregnskap 1945/48 og 2. mat- og bilregnsk. 1951/52 og 1954/55. Alle regnskapers protokoller, eventuelt kontokort bevares. Komplett regnskap for Oscarsborg festning og fartøyet Arendal bevares. 94
Forsyningsnemnd for Hedmark fylke 1958-03-25 0388/1958 Byggetillatelser eldre enn 10 år 93 Vedtaket gjelder for: Forsyningsnemnd for Hedmark fylke
Arbeidsdirektoratet 1958-05-19 0548/1958 Status- og månedsmeldingsskjemaer 1940-1950. Formidlingsskjema 1940-1950. Årgangene 1940-1945 og 1946-1950 bør bevares. Sysselsetting I 1940-1949, sysselsetting II 1940-1953 og situasjonsrapport 1940-1953 kasseres ikke 92