Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnumret. Hvis ikke kan spørsmål om vedtaket rettes til Seksjon for Bevaringsvurdering og Privatarkiv. Ønsker du å bestille et vedtak, send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Dato mangler for en del vedtak. NB! Offentlige organer omorganiseres og endrer navn. For å finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for et offentlig organ, bør du også søke på forløpere til dagens organ. hvis du f.eks vil ha oversikt over alle vedtak som gjelder NAV, bør du først søke på NAV i fritekstfeltet, og deretter søke på Arbeids-og velferdsdirektoratet (Aetat), Rikstrygdeverket osv.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Riksrevisjonen 1957-06-29 0873/1957 Politiregnskaper m.v. 1921/22 - 89
Landbruks- og matdepartementet 1957-06-22 0826/1957 Landbruksdepartementets hovedarkiv - kassasjon bør ikke foretas 88
Landbruks- og matdepartementet 1957-05-24 0681/1957 Viltfondet - postgirokuponger vedk. inn- og utbetaling 87
Trondheim kommune 1956-12-06 1425/1956 Kommunearkivet - spesifiserte serier 86
Forsyningsnemndene 1956-06-25 0739/1956 Husdyroppgaver. Regnskap for korn, tekstil og ull Tilleggsbestemmelse til rundskriv 3. sept. 1953. 85 Vedtaket gjelder for: Forsyningsnemndene
Finansdepartementet 1956-06-11 0622/1956 Statsadministrasjonens arkiver. Riksarkivaren ber Finansdepartementet sende rundskriv om kassasjon 84
Skattefogden i Nordland 1955-10-04 1074/1955 Skattefogdens arkiv iflg. spesifikasjon 83
Fiskeri- og kystdepartementet 1955-03-30 0274/1955 Fiskeridepartementets eldre saker kasseres ikke. En understreking av Riksarkivarens vedtak fra 1948. 82
Norges Statsbaner 1955-03-17 0247/1955 Regnskapsbilag. Av hver årgang som kasseres, bør et par pakker beholdes som prøver. Saker eldre enn 1900 bør unntas fra kassasjon. 81
Sjøfartsdirektoratet 1954-10-18 1178/1954 Driftsregnskapsbilag. Hver 5. årgang oppbevares. 80
Poststyret 1954-01-16 0025/1954 Blankettbestillinger (korr.), kasseres etter 3 år. Materiell- og inventarbestillinger (korr.), 3 år. Det bør tas ut og bevares et mest mulig representativt utvalg. 79
Forsyningsdepartementet 1953-12-05 1437/1953 Forsyningsdepartementets arkiv m/ spesifiserte unntak. Gjelder: Det statistiske kontor, Industriforsyningskontoret, Kontoret for forbruksvarer, Kontoret for jern, stål og metaller, Kull- og oljekontoret 78
Oslo politidistrikt 1953-12-01 1440/1953 Forseelsessaker i Ordenspolitiets arkiv. Unntak fra kassasjonsforbudet i rundskriv fra JPD 23.10.1953. 77
Statens pensjonskasse 1953-11-26 1404/1953 Pensjonskassens arkiv (meldingene) kasseres ikke 76
Handelsdepartementet 1953-10-09 1165/1953 Handelsfagprøver - korrespondanse vedk. - eldre enn 10 år. Fra og med 1930 og hvert tiende år senere oppbevares årgangen i sin helhet. 75 Vedtaket gjelder for: Handelsdepartementet
Forsyningsnemndene 1953-07-04 0494/1953 Forsyningsnemndenes arkiv med spesifiserte unntak. For utfyllende bestemmelser se j.nr 0494/1953 74 Vedtaket gjelder for: Forsyningsnemndene
Riksrevisjonen 1952-06-23 0726/1952 Kvitteringene for sensorhonorarer beholdes for hvert 5. år. Regnskapsbilag fra høyere skoler og lærerskoler kass. ikke. Gjennomslagseksemplarene av regnskapene fra skogforvalterne kasseres ikke så lenge originalene ikke er avlevert til et 73
Kommunal- og arbeidsdepartementet 1948-1990 1952-06-10 0633/1952 Arbeidsavdelingens spesifiserte arkivgruppe 1 kasseres 72
Skattefogden i Ålesund 1953-05-19 0587/1953 Auksjonssaker eldre enn 20 år kan ikke kasseres 71
Åsnes kommune 1952-03-31 0408/1952 Regnskapsbilag yngre enn 1900. Prøver bør beholdes. Selve kommuneregnskapet må ikke kasseres. 70