Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnumret. Hvis ikke kan spørsmål om vedtaket rettes til Seksjon for Bevaringsvurdering og Privatarkiv. Ønsker du å bestille et vedtak, send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Dato mangler for en del vedtak. NB! Offentlige organer omorganiseres og endrer navn. For å finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for et offentlig organ, bør du også søke på forløpere til dagens organ. hvis du f.eks vil ha oversikt over alle vedtak som gjelder NAV, bør du først søke på NAV i fritekstfeltet, og deretter søke på Arbeids-og velferdsdirektoratet (Aetat), Rikstrygdeverket osv.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Datatilsynet 2015-07-06 2015/18603 Vedtak om kassasjon av kopier av pasientjournaler og dokumentasjon ifm kontroller. 1047
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 2015-07-06 2015/17446 Vedtaket gjelder Familie- og forbrukerdepartementet og Barne- og familiedepartementet. 1046
Høgskolen i Harstad 2015-07-08 2015/19170 Overordnet bk-plan utarbeidet av UNINETT gjøres gjeldende for Høgskolen i Harstad. 1045
Høgskolen i Nesna 2015-07-08 2015/19350 Overordnet bk-plan utarbeidet av UNINETT gjøres gjeldende for Høgskolen i Nesna. 1044
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 2015-01-30 2010/10372 Vedtak om i all hovedsak kassasjon av materialet, skapt av Informasjonssenteret for internasjonal utdanning (NAIC). 1043
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard 2015-02-03 2014/27319 Arkivene bevares i sin helhet i henhold til forslag. 1042
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 2015-01-30 2014/20003 I hovedsak alt materiale blir bevart. 1041
Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) 2015-02-24 2015/3191 BK av kontraktsdokumentasjon IKT. 1040
Utenriksdepartementet 2015-03-04 2015/452 Bevaring av om lag 4 688 hyllemeter papirarkiv. Hele vedtaket ligger på saken. 1039
Olje- og energidepartementet 1997- 2015-03-04 2013/14116 Vedtaket gjelder for ulike tidsperioder og arkivskapere etter 1965. I all hovedsak blir materialet bevart. 1038
Utenriksdepartementet 2015-03-25 2015/6181 Omfattende kartsamling i UD med både gamle og nye kart. 1037
Den norske stats husbank 2015-01-30 2014/7439 Det ligger også et tilleggsvedtak på denne saken. 1036
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2015-04-14 2015/10431 Overordnet bk-plan fra Stiftelsen Asta (vedtak 1026) gjøres gjeldende for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 1035
Høgskolen i Buskerud og Vestfold 2015-04-14 2015/10871 Overordnet bk-plan fra Uninett (vedtak 1027) gjøres gjeldende for Høgskolen i Buskerud og Vestfold. 1034
Høgskolen i Oslo og Akershus 2015-04-27 2015/12265 Overordnet bk-plan fra Uninett (vedtak 1027) gjøres gjeldende for Høgskolen i Oslo og Akershus. 1033
Kommunale næringsmiddeltilsyn 2015-05-05 2015/11547 Kassasjon av 10 spesialserier fra det interkommunale næringsmiddeltilsynet i Dalane. 1032 Vedtaket er stilet til Interkommunalt arkiv i Rogaland.
NORAD 2015-06-25 2015/1527 Vedtaket gjelder for 18 bistandsambassader, jf. tilleggsbrev datert 7. juni 2015. 1031
Høgskolen i Ålesund 2015-06-25 2015/18072 Uninetts overordnete bk-plan gjøres gjeldende for Høgskolen i Ålesund. 1030
Statens nærings- og distriktsutviklingsfond 2015-06-25 2015/15155 Vedtaket gjelder fra opprettelsen av SND i 1993 til 2004. Vedtaket er stilet til Innovasjon Norge. 1029 Vedtaket er stilet til Innovasjon Norge.
Kunst- og Designhøgskolen i Bergen 2015-06-26 2015/18346 Skolen får tidligere vedtatt overordnet regelverk godkjent som sin bk-plan. 1028