Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnumret. Hvis ikke kan spørsmål om vedtaket rettes til Seksjon for Bevaringsvurdering og Privatarkiv. Ønsker du å bestille et vedtak, send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Dato mangler for en del vedtak. NB! Offentlige organer omorganiseres og endrer navn. For å finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for et offentlig organ, bør du også søke på forløpere til dagens organ. hvis du f.eks vil ha oversikt over alle vedtak som gjelder NAV, bør du først søke på NAV i fritekstfeltet, og deretter søke på Arbeids-og velferdsdirektoratet (Aetat), Rikstrygdeverket osv.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
2015-02-11 2014/26528 Dette er et overordnet bevarings- og kassasjonsregelverk for 24 universiteter og høyskoler, som må søke separat om å få bruke regelverket som sin bk-plan. 1027
2015-02-11 2014/25963 Dette er et overordnet regelverk for ni utdanningsinstitusjoner, som må søke om å få dette som sin bk-plan. 1026
Fylkesmannen i Hedmark 2015-01-30 2014/27280 Kassasjon av fem prosjektsider hos FM Hedmark 1025
Fylkesmannen i Nordland 2015-01-30 2014/26419 Kassasjon av pasientjournaler etter privatpraktiserende lege, som la ned virksomheten i 2002. 1024
Landbruksdirektoratet 2015-01-30 2014/25978 Kassasjon av mikrofilmer av søknader om produksjonstilskudd fra 1980- og 1990-årene. 1023
Mattilsynet 2015-02-03 2014/25384 Informasjonen i systemene er kassabel eller overført til ePhorte 1022
Fylkesmannen i Hordaland 2015-01-30 2015/2363 Kassasjon av intranettsidene til Helse- og sosialavdelingen ved Fylkesmannen i Hordalan. 1021
Finanstilsynet 2015-02-03 2015/2818 Kassasjon av to eldre intranettløsninger hos Finanstilsynet. 1020
Statens legemiddelverk 2015-03-04 2015/4608 Vedtaket forutsetter at informasjonen finnes i Public 360. 1019
Kreftregisteret 2015-03-13 2015/7597 Kassasjon av samtykkeskjemaer på papir fra perioden 2002-2010. 1018
Justisdepartementet 2015-04-29 2011/16932 Kassasjon etter digitalisering av JDs papirarkiv fra perioden 2004-2009. 1017
Samordna opptak 2015-06-18 2015/17249 Kassasjon av tre ulike dokumenttyper hos Samordna opptak. 1016
Skattedirektoratet 2015-06-12 2015/14282 Bevaring av elektroniske fødselsmeldinger som kommer fra sykehusene. 1015
Riksarkivaren 2015-06-18 2015/15841 Bevaring av Kulturminnedatabasen Askeladden, versjon 1, 2004-2012. 1014
Utlendingsnemnda 2015-06-12 2015/14203 Bevaring av klagesaker som beror i Utlendingsnemnda, men som ble skapt i Utlendingsavdelingen i Justisdepartementet. 1013
Helse Midt-Norge RHF 2015-06-25 2015/13065 Bevaring av Helse Midt-Norges elektroniske arkiv fra perioden 2001-2013. 1012
Fylkesmannen i Vestfold 2014-05-07 2014/8231 Kassasjon av fire ulike prosjektsider hos Fylkesmannen i Vestfold. 1011
Fylkesmannen i Telemark 2014-05-12 2014/10245 Kassasjon av ubrukt prosjektside hos Fylkesmannen i Telemark. 1010
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 2014-06-27 2012/10322 Kassasjon av 16 ulike prosjektsider hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. 1009
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2014-09-15 2014/17687 Kassasjon av pasientjournaler som er eldre enn 10 år. 1008