Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnumret. Hvis ikke kan spørsmål om vedtaket rettes til Seksjon for Bevaringsvurdering og Privatarkiv. Ønsker du å bestille et vedtak, send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Dato mangler for en del vedtak. NB! Offentlige organer omorganiseres og endrer navn. For å finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for et offentlig organ, bør du også søke på forløpere til dagens organ. hvis du f.eks vil ha oversikt over alle vedtak som gjelder NAV, bør du først søke på NAV i fritekstfeltet, og deretter søke på Arbeids-og velferdsdirektoratet (Aetat), Rikstrygdeverket osv.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Miljødirektoratet 2021-09-15 2021/7789 Kassasjon av nettstedet nasjonalparkstyre.no 1290 ingen merknad
Direktoratet for arbeidstilsynet 2019-10-29 2019/17785 elektronisk sakarkiv - Arbeidstilsynet 1289 Vedtaket gjelder Arbeidstilsynet
Statens kartverk 2020-10-28 2019/19248 Gjelder om lag 45 000 negativer fra perioden 1930-1953 1288 Materialet er også digitalisert
Sivilforsvaret 2019-11-06 2009/12228 Tillegg til tidligere vedtak 1287 Vedtaket er stilet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Statsbygg 2019-12-04 2019/20387 Bevaring av det digitale fotoarkivet Canto Cumulus 1286 Inneholder om lag 28 000 objekter
NSB AS 2019-12-04 2019/20923 Papirarkivet etter NSB Engineeringavdelingen 1988-1995 1285 Vedtaket er stilet til Bane NOR SF
Forsvarsbygg 2020-03-18 2019/19315 Gjelder Forsvarsbygg 1284 Fagsystemer og digitale løsninger
NSB AS 2020-01-20 2019/22036 Papirarkivet etter NSB Persontrafikkdivisjonen 1989-1996 1283 Vedtaket er stilet til Bane NOR SF
NSB AS 2020-01-20 2019/22037 Papirarkivet etter NSB Jernbanevirksomheten 1990-1996 1282 Vedtaket er stilet til Bane NOR SF
NSB AS 2020-01-16 2019/22037 Papirarkivet etter NSB Banedivisjonen 1990-1996 1281 Vedtaket er stilet til Bane NOR SF
NSB AS 2020-01-20 2019/22043 Papirarkivet etter NSB Persontrafikk region øst 1990-1996 1280 Vedtaket er stilet til Bane NOR SF
NSB AS 2020-01-20 2019/22048 Papirarkivet etter NSB Godsdivisjonen 1990-1996 1279 Vedtaket er stilet til Bane NOR SF
NSB AS 2020-01-20 2019/22046 Papirarkivet etter NSB Maskinavdelingen 1960-1990 1278 Vedtaket er stilet til Bane NOR SF
Norges veterinærhøgskole 2020-01-31 2020/1901 Arkivet etter Bakteriologien ved tidl. NVH 1277 Vedtaket er stilet til NMBU
Norges veterinærhøgskole 2020-01-31 2020/1901 Gjelder papirarkivet etter Immunologien ved tidl. NVH 1276 Vedtaket er stilet til NMBU
Norges veterinærhøgskole 2020-02-12 2020/1901 Gjelder Institutt for kirurgi ved tidligere Norges veterinærhøgskole 1275 Vedtaket er stilet til NMBU
Enova SF 2021-01-22 2020/21110 Gjelder nytt arkivsystem 1274 Enova SF
Norges veterinærhøgskole 2020-02-17 2020/1901 Gjelder Institutt for stordyrsykdommer ved tidl. NVH 1273 Vedtaket er stilet til NMBU
NSB AS 2020-04-01 2020/4563 Gjelder papirarkivet etter NSB Elektroavdelingen 1272 Vedtaket er stilet til Bane NOR SF
Statens vegvesen 2020-03-26 2020/4705 Bevaring av disse to integrerte systemene 1271 Systemene Labsys/Kvalink