Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnumret. Hvis ikke kan spørsmål om vedtaket rettes til Seksjon for Bevaringsvurdering og Privatarkiv. Ønsker du å bestille et vedtak, send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Dato mangler for en del vedtak. NB! Offentlige organer omorganiseres og endrer navn. For å finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for et offentlig organ, bør du også søke på forløpere til dagens organ. hvis du f.eks vil ha oversikt over alle vedtak som gjelder NAV, bør du først søke på NAV i fritekstfeltet, og deretter søke på Arbeids-og velferdsdirektoratet (Aetat), Rikstrygdeverket osv.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Universitetet i Bergen 2019-08-26 2019/10638 Overordnet bk-plan gjøres gjeldende for UiB 1249 Overordnet bk-plan gjøres gjeldende for UiB
Utdanningsdirektoratet 2020-06-16 2020/5079 Gjelder nettsidene til Utdanningsdirektoratet 1248 Gjelder nettsidene til Utdanningsdirektoratet
Norsk institutt for vannforskning 2020-10-21 2019/22636 Vedtaket gjelder administrasjonsarkivet 1955-2010 på papir. 1247 NIVA ble frstilt som privat stiftelse 1986, men arkivet ble ikke periodisert.
Utenriksdepartementet 2020-09-04 2020/11076 Bevaringsplanen gjelder utenriksstasjonenes sakarkiv skapt etter 1960 på papir, med tilhørende journal på papir eller elektronisk i DocuLive eller Filemaker. 1246 Reglene erstatter Instruks om arkivavgrensning og kassasjon ved fagstasjonene datert 25.03.1969.
Statens helsetilsyn 2020-09-07 2017/7529 Godkjenning av plan for saks- og fagarkiver fra perioden 1989 til d.d. 1245 Inkluderer også enkelte papirarkiv fra andre organer lagret hos SHT
Riksteatret 2020-08-24 2020/13187 Bevaring av fagsystemet Riksplanen 1244 Riksteatrets turnéplanleggingsverktøy
Norges veterinærhøgskole 2020-08-06 2020/6253 Gjelder arkiv fra Institutt for produksjonsdyrmedisin, Institutt for sports- og familiedyrmedisin, samt Forsøksgården på Dal 1243 Avlevert fra NMBU. 3 separate bevaringsvedtak
Statens vegvesen 2020-05-08 2020/18309 Godkjenning av bevarings- og kassasjonsplan for Autosys Trafikant og Autosys Kjøretøy 1242 Gjelder også Datavarehuset for kjøretøy
Statens vegvesen 2020-05-08 2020/18309 Reviderte regler for fagsaker i plan av 07.02.2019 1241 Revisjon
Statens veiledningskontor for oppfinnere 2020-04-29 2020/3010 Bevaring av oppfinnermapper fra Statens veiledningskontor for oppfinnere 1240 Bevaringsvedtak
Domstolene 2020-04-30 2019/918 BK-plan for papirmateriale 1239 Erstatter bk-plan fra 2002.
Utvalg for ekstern gjennomgang av håndtering og praktisering av EUs trygdeforordning 2020-07-03 2020/10753 Godkjenning av bevarings- og kassasjonsregler for Granskingsutvalget 1238 .
Granskingsutvalget - Utvalg for ekstern gjennomgang av håndtering og praktisering av EUs trygdeforordning 2020-07-02 2020/10753 1237 Utvalgets arkiv bevares i sin helhet, med unntak av lydopptak fra samtaler, vedtak oversendt fra NAV og straffesaksdokumenter oversendt fra Riksadvokaten
Partnerdrapsutvalget 2020-03-16 2019/20301 1236 .
Landbruks- og matdepartementet 2020-03-03 2020/851 Godkjenning av bevarings- og kassasjonsregler for avdelingsarkiver i LMD 1235 Avdelingsarkiver fra perioden 1965-1996
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 2020-03-03 2018/20890 Vedtak om kassasjon av godkjenningsordning 1234 Kassasjon av søknader fra godkjenningsordning for utøvelse av lovregulerte yrker basert på utenlandsk utdanning
NAV 2012-02-20 2012/16878 Vedtak for dokumentasjon fra innsiktsarbeid i NAV 1233 Nettbaserte spørreundersøkelsesverktøy
Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter 2020-02-13 2019/16752 Omfatter dokumentasjon lagert på filserver (2010-2016) og fem arkivdeler i arkivsystemet fra 2016 og framover. 1232 .
NAV 2020-01-31 2012/16878 Bevaring og kassasjon av ulike papirbaserte arkivserier fra NAV, Aetat og Trygdeetaten 1231 Bevaring og kassasjon av ulike papirbaserte arkivserier fra NAV, Aetat og Trygdeetaten
NAV 2020-01-15 2012/16878 Kassasjonsvedtak for kopibøker for fagarkiv i Aetat 1971-2006 1230 Kassasjonsvedtak