Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnumret. Hvis ikke kan spørsmål om vedtaket rettes til Seksjon for Bevaringsvurdering og Privatarkiv. Ønsker du å bestille et vedtak, send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Dato mangler for en del vedtak. NB! Offentlige organer omorganiseres og endrer navn. For å finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for et offentlig organ, bør du også søke på forløpere til dagens organ. hvis du f.eks vil ha oversikt over alle vedtak som gjelder NAV, bør du først søke på NAV i fritekstfeltet, og deretter søke på Arbeids-og velferdsdirektoratet (Aetat), Rikstrygdeverket osv.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Statens lånekasse for utdanning 2019-12-16 2019/3203 Vedtak om fortløpende kassasjon av eldre signerte avtaler om støtte 1229 *
NAV 2019-12-12 2012/16878 Kassasjonsvedtak for rekrutteringssaker 1228 Kassasjonsvedtak jf. § 9c
Helsedirektoratet 2019-11-26 2016/25540 Godkjenning av b/k-plan for Helsedirektoratets digitale saksarkiv og fagsystemer 1227 Planen gjelder for fremtidig arkivdanning etter funksjonsbasert nøkkel
Statens kartverk 2019-03-04 2019/2274 Administrative grenser over tid 1226 bevaring
Statens legemiddelverk 2019-10-29 2019/17859 Kassasjonsvedtak for databasen Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte for legemidler m.m. 1225 Kassasjonsvedtak for databasen Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte for legemidler m.m.
Fiskeridirektoratet 2019-10-14 2019/16359 Godkjenning av bevarings- og kassasjonsplan for direktoratets elektroniske fagsystemer 1224 Omfatter noe papirarkiv
Mattilsynet 2019-08-29 2019/14239 Godkjenning av bevarings- og kassasjonsplan for dyrevernnemndenes arkiver 1223 Gjelder papirarkiv hovedsaklig fra perioden 1996-2011
NAV 2019-08-29 2012/16878 Godkjenning av b/k-plan for samtlige elektroniske arkivsystemer med tilhørende fagarkiv på papir 1222 Omfatter både administrative systemer og fagsystemer
NAV 2019-08-15 2012/16878 Kassasjonsregler for sporingslogg som inneholder data formidlet til forsikringsselskaper 1221 -
Helse- og omsorgsdepartementet 2019-08-15 2019/12071 Godkjenning av bevarings- og kassasjonsplan for fagsaker i helseforetakene 1220 Gjelder samtlige helseforetak og regionale helseforetak Planen utarbeidet av Stiftelsen ASTA
Statens lånekasse for utdanning 2019-02-13 2018/18119 I praksis et vedtak om å bevare Documaster i sin helhet 1219 .
Innovasjon Norge 2016-12-20 2016/22277 gjelder kunde- og lånesaker fra forgjengere 1217 .
Helsedirektoratet (2002- ) 2016-12-21 2016/21167 Sletting av opplysninger i Egenandelsregisteret 1216 .
Finansdepartementet 2017-01-11 2016/28354 Gjelder både papirformat og elektronisk format, fra 1990 og fremover 1215 .
Barne-, ungdoms- og familieetaten 2017-02-09 2014/23041 Justering av tidligere bk-plan for Bufetat 1214 .
Norges forskningsråd 2018-02-05 2017/7606 Gjelder elektroniske arkiver 1213 .
Helsedirektoratet (2002- ) 2017-08-14 2017/10029 Hemoviglans er en meldeordning 1212 .
Helseøkonomiforvaltningen 2017-08-14 2017/12641 Gjelder fysisk dokumentasjon i kontrollsaker 1211 .
Departementenes servicesenter 2017-08-24 2017/14373 Gjelder systemet Servicedesk Manager (SDM) 1210 .
Justis- og beredskapsdepartementet 2017-08-24 2017/14437 NORLAM arbeidet i Moldova i perioden 2007-2017 1209 .