Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnumret. Hvis ikke kan spørsmål om vedtaket rettes til Seksjon for Bevaringsvurdering og Privatarkiv. Ønsker du å bestille et vedtak, send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Dato mangler for en del vedtak. NB! Offentlige organer omorganiseres og endrer navn. For å finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for et offentlig organ, bør du også søke på forløpere til dagens organ. hvis du f.eks vil ha oversikt over alle vedtak som gjelder NAV, bør du først søke på NAV i fritekstfeltet, og deretter søke på Arbeids-og velferdsdirektoratet (Aetat), Rikstrygdeverket osv.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Statens vegvesen 2017-10-20 2017/15917 To elektroniske systemer 1208 .
Norges vassdrags- og energidirektorat 2017-11-14 2017/13817 Journalkort tilknyttet plansaker 1207 .
Toll- og avgiftsdirektoratet 2017-11-17 2017/19137 Gjelder vaktjournaler fra perioden 1970-1999 i Stavanger 1206 .
Skatteinspektørene 2017-11-17 2017/12867 Gjelder materiale fra perioden 1940-1965 1205 Vedtaket er stilet til Skatt Vest i Stavanger
Direktoratet for nødkommunikasjon 2017-11-27 2017/13725 Gjelder perioden 2007- februar 2017 1204 Vedtaket er stilet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Fiskeri- og kystdepartementet 2017-12-07 2017/18865 Gjelder papirmateriale fra perioden 1975-2005 1203 Vedtaket er stilet til Nærings- og fiskeridepartementet
Skattedirektoratet 2017-12-19 2017/20655 Mer kassasjon i forhold til tidligere vedtak 1202 Vedtaket fra 8. februar 2008 blir således endret.
Norges forskningsråd 2018-02-05 2017/7606 Gjelder elektronisk arkiv fra 2018 1201 .
Nasjonalt folkehelseinstitutt 2018-02-28 2017/21232 Gjelder perioden 1960-2018 1200 .
Forsvarsbygg 2018-06-29 2018/9174 Gjelder leiekontrakter og liknende 1199 .
Norges Bank 2018-06-18 2017/21234 Hovedsakelig elektronisk materiale, noe på papir 1198 Selve bk-planen ligger på saken.
Helseøkonomiforvaltningen 2018-09-10 2018/10637 fagarkivet oppbevares hos Helfo 1197 .
Toll- og avgiftsdirektoratet 2018-10-16 2018/3143 Gjelder kontrollfunksjoner og Rettsseksjonen 1196 .
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2018-11-19 2018/15724 Helsekort kan nå kasseres 1195 .
Statens arbeidsmiljøinstitutt 2018-11-09 2018/17159 1194 To vedlegg til bk-planen ligger på saken.
Nasjonalt folkehelseinstitutt 2018-11-26 2018/17902 Gjelder både papir og elektronisk format 1193 .
Utlendingsdirektoratet 2019-01-18 2019/239 Gjelder visumsaker og søknader om opphold ifm utdanning og arbeid 1192 .
Sekretariatet for konfliktrådene 2019-04-10 2015/17171 Gjelder både sekretariatet og regionale konfliktråd 1191 Opprinnelig forslag ble noe justert, jf. datoene.
Riksteatret 2019-04-04 2015/32504 1190 .
Nærings- og fiskeridepartementet 2019-04-04 2016/2383 Vedtaket gjelder også Fiskeri- og kystdepartementet 1189 .