Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnumret. Hvis ikke kan spørsmål om vedtaket rettes til Seksjon for Bevaringsvurdering og Privatarkiv. Ønsker du å bestille et vedtak, send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Dato mangler for en del vedtak. NB! Offentlige organer omorganiseres og endrer navn. For å finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for et offentlig organ, bør du også søke på forløpere til dagens organ. hvis du f.eks vil ha oversikt over alle vedtak som gjelder NAV, bør du først søke på NAV i fritekstfeltet, og deretter søke på Arbeids-og velferdsdirektoratet (Aetat), Rikstrygdeverket osv.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Statsrevisjonen 1924-05-30 Marineregnskaper eldre enn 1914/1915. Fyrvesenregnskaper eldre enn 1914/1915. Festningsartilleriregnskaper eldre enn 1914/1915. 2 Vedtaket gjelder for: Statsrevisjonen
Provianteringsdepartementet 1924-03-03 Fødevarer 1914-1918. Korrespondansen med Utenriksdepartementet og bestemmelser utferdiget av Provianteringsdepartementet, samt et antall ansøkninger og konsepter m.v. (for å vise saksbehandlingen) må oppbevares. 1 Vedtaket gjelder for: Provianteringsdepartementet