Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnumret. Hvis ikke kan spørsmål om vedtaket rettes til Seksjon for Bevaringsvurdering og Privatarkiv. Ønsker du å bestille et vedtak, send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Dato mangler for en del vedtak. NB! Offentlige organer omorganiseres og endrer navn. For å finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for et offentlig organ, bør du også søke på forløpere til dagens organ. hvis du f.eks vil ha oversikt over alle vedtak som gjelder NAV, bør du først søke på NAV i fritekstfeltet, og deretter søke på Arbeids-og velferdsdirektoratet (Aetat), Rikstrygdeverket osv.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2013-05-16 2012/3748 Bevarings- og kassasjonsplan for perioden 2003 og fremover. 1128 Vedtaket gjelder for alle fylkesmennene.
Fylkesmannen i Vestfold 2017-01-04 2017/21170 Vedtak om kassasjon av nedlagt prosjektnettside for Færder nasjonalpark 1127
KRIPOS - Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet 2016-07-06 Vedtak om bevaring av opplysninger fra det sentrale straffe- og politiopplysningsregisteret (SSP) – reaksjonsregisteret og personidentitet- og politiopplysningsregisteret. 1126
Likestillings- og diskrimineringsnemnda 2017-11-08 2017/18205 Kassasjon av pasientjournalkopier som er urettmessig innsendt til nemnda i forbindelse med klagesak, og heller ikke hadde relevans for saksbehandlingen 1125
KRIPOS - Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet 2016-11-21 2014/19183 Opplysninger i politiets arrestjournal bevares. Opptak av lyd og bilde i politiarrest tillates kassert forutsatt at opptak som er av betydning som bevis i straffesaker eller annen form for dokumentasjon, sikres som dokumenter og bevares i henhold til gjeldende bevarings- og kassasjonsbestemmelser for politiet. 1124
KRIPOS - Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet 2016-11-21 2014/19183 Kassasjon tillates forutsatt at lydlogg som har betydning som bevis i straffesaker eller annen form for dokumentasjon, sikres som dokument og bevares i henhold til gjeldende bevarings- og kassasjonsbestemmelser for politiet. 1123
Statens sivilrettsforvaltning 2017-11-02 2013/24626 Vedtaket gjelder for vergemålssaker hos fylkesmennene og Statens sivilrettsforvaltning. 1122
Helsedirektoratet (2002- ) 2017-11-01 2017/12863 Vedtak om bevaring/kassasjon i utfaset elektronisk sakarkivløsning for Meldeordningen § 3-3 1121
Bredtveit fengsel 2017-10-10 2017/8585 Bevaring av pasientjournaler fra den stalige helsetjenesten ved Bredtveit fengsel og sikringsanstalt 1965-1989 1120 Avlevert fra Oslo kommune, bydel Bjerke
Statens vegvesen 2017-09-01 2016/28154 Godkjenning av bevarings- og kassasjonsplan for fagsaker (klasse 2-4) i sak/arkivsystem 1119
Time distriktslege/helseråd 2017-09-01 2017/14717 Bevaring av rester av sakarkiv etter distriktlege/helseråd i Time og Klepp kommuner 1945-1986 1118
Forsvaret 2017-06-26 2017/10398 Kassasjon av søknader og støttedokumentasjon relatert til ulike avgangsstimulerende tiltak. 1117
Kommuner og fylkeskommuner 2017-08-07 2017/12665 Kassasjon av dagbøker fra omsorgsboliger for utviklingshemmede i Hå kommune 1116
Folketrygdfondet 2017-04-28 2017/1016 Bevarings- og kassasjonsregler for Folketrygdfondets elektroniske arkiv fra 2014 og fremover. 1115
Utdanningsdirektoratet 2017-04-03 2017/6738 Vedtak om kassasjon av elektronisk register ved navn Lærerpool over personer med relevant kompetanse som i løpet av 2016 meldte seg til undervisning av asylsøkende barn og unge. 1114
Televerket Bodø Radio / Aeradio 2017-02-20 2016/26118 Bevaring av vaktjournaler, personalmapper og eventuelle årsregnskap. Kassasjon av øvrig regnskapsmateriale 1113
Austevoll distrikslækjar/helseråd 2017-02-20 2017/1367 Gjelder bevaring av 32 protokoller fra perioden 1900-1973. 1112
Utdanningsdirektoratet 2017-02-07 2017/1440 Bevaring av eksamensoppgaver og forberedelsesdeler fra fagsystemet PGS 1111
Riksantikvaren 2017-02-02 2016/27069 1110
KRIPOS - Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet 2017-01-30 2016/26868 Vedtaket er stilet til Kripos som behandlingsansvarlig etter politiregisterloven. Opplysninger i registeret kan kasseres med unntak av statistisk informasjon som bevares. 1109 Viderefører kassasjonsbestemmelsen for systemet ELYS som er forløperen til dagens register, jf. pkt. 5.3 i BK-bestemmelser for politiet, datert 29.08.2005.