Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnummeret. Hvis vedtaket ikke ligger ute i pdf kan du bestille det. Send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Spørsmål om registeret og vedtakene kan rettes til seksjon Arkivvurdering og tilsyn.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

 

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Fylkesmennene 2013-05-16 2012/3748 Vedtak om bevaring og kassasjon - fylkesmannsembetene 961 Vedtaket gjelder for: Fylkesmennene
Kunnskapsdepartementet 2011-08-22 2011/14255 Vedtak om bevaring - kirkeavdelingen 1961-1986 - prestesaker 918 Også Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har uttalt seg i saken.
Kunnskapsdepartementet 2010-02-02 2009/1099 Kassasjon i arkivmateriale fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 1990-97 873 Se også Riksarkivarens brev, datert 2.2.2010, vedrørende uhjemlet kassasjon i arkivet fra Kirke- og undervisningsdepartementet 1961-89, RA sak 2009/1099
NSB AS 1988-04-22 1185/1988 Rapporter om skinnebrudd 1920-. Bevares: Rapportene om skinnebrudd fra 1924-1928, 1943 og 1961-1962. Bevares: Dokumenter vedr. skinneleveranser, akkordpriser og måleruller fra skinnekontroller ca. 1936 bevares i sin helhet 417
Skattefogdene 1965-03-24 Kopibøker, registre, personalforvaltning, budsjett og regnskap ifølge spesifikasjon. Dette vedtaket er rundskriv fra Finansdepartementet til samtlige skattefogder 24.03.1965. Rundskrivet er tilpasset kgl. res. 04.11.1961 instruks for arkivbegrensning og kassasjon i statsforvaltningen. 329 Vedtaket gjelder for: Skattefogdene
Statens lånekasse for utdanning 1977-12-01 1456/1977 Lånesøknader som er tillatt kassert, kasseres etter 3 år. Samleskjema. Alle samleskjemamapper fra 1961/62 oppbev.. Hvert år skal 10 % av samleskjemamappene bev.. Dette skal skje ved at man mekanisk plukker ut hver 10. mappe til oppbev. Alle samleskjemamapper skal oppbev. i minst 10 år eller så lenge Riksrevisjonen forl. det. 290 689 Erstattes av vedtak 689 av 24.09.2003
Statens skipsfartsdirektorat 1917-1920 1961-07-26 1097/1961 Arkivet ifølge spesifisert liste fra Direktoratet 284
Forsyningsdepartementet 1961-04-21 0544/1961 Husdyrtellinger 01.04.1945 og 01.04.1946 283
Forsvarsdepartementet 1961-09-05 1306/1961 Regnskaper 278
Samferdselskontoret i Oslo og Akershus 1973-01-02 1856/1972 Samferdselskontorets arkiv - plukkassasjon tillates ikke. Kassasjon som ble foretatt i september 1972 var dokumenter som bør holdes utenfor arkivet i følge Instruks om arkivbegrensning og kassasjon av 4.11.1961. 148
Fiskeri- og kystdepartementet 1961-12-28 1892/1961 Uførselslisenser. For utfyllende bestemmelser se j.nr. 1892/1961 115
Kommunal- og arbeidsdepartementet 1948-1990 1961-12-20 1648/1961 Avregningskontoret for forsyningssaker iflg. spesifikasjon. Følgende unntak fra kassasjon: 1) Der hvor Dep. selv har vært i tvil (Beholdes?) må sakene bevares. 2) Brevjournaler og kopibøker kassers ikke. 3) Regnskapsbøker og regnskapskort beholdes inntil videre. I tillegg unntas flere spesifiserte saker. 114
Forsvarets velferdstjeneste 1961-12-04 1828/1961 Regnskapsbilag 1946-1951 113
Handelsdepartementet 1961-12-09 1784/1961 Sjøfartskontorets arkiver iflg. spesifikasjon 111 Vedtaket gjelder for: Handelsdepartementet
Sorenskriveren i (under Statsarkivet i Oslo) 1961-10-16 1561/1961 Tinglyste dokumenter yngre enn 1840 (pakkesaker). Er svar på forespørsel fra Statsarkivet i Oslo. 110 Vedtaket gjelder for: Sorenskriveren i (under Statsarkivet i Oslo)
Forsvarsdepartementet 1961-09-05 1306/1961 Regnskapsmateriale iflg. spesifikasjon 109
Tysfjord kommune 1961-08-03 1108/1961 Bidragssøknader når de ikke lenger har interesse for kommune 108
Skattefogden i Aust-Agder 1961-06-20 0834/1961 Postkvitteringsbøker m.m. Utgiftsordrer fra Finansdep. Utskrifter av kontobalanser 107
Vegdirektoratet 1961-04-15 0560/1961 Regnskapsbilag 106
Generalkrigskommisariatet 1644- 1961-03-27 0527/1961 Regnskapsbilag 105