Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnummeret. Hvis vedtaket ikke ligger ute i pdf kan du bestille det. Send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Spørsmål om registeret og vedtakene kan rettes til seksjon Arkivvurdering og tilsyn.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

 

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Trygdekontoret i 1973-01-23 2587/1972 Arbeidsgiverprotokollene kasseres ikke. Rikstrygdeverket blir bedt om at det utarbeides felles kassasjonsregler for trygdeetaten. 149 Gjelder trygdekontor
Samferdselskontoret i Oslo og Akershus 1973-01-02 1856/1972 Samferdselskontorets arkiv - plukkassasjon tillates ikke. Kassasjon som ble foretatt i september 1972 var dokumenter som bør holdes utenfor arkivet i følge Instruks om arkivbegrensning og kassasjon av 4.11.1961. 148
Styret for det industrielle rettsvern 1971-10-12 0804/1971 Patentarkivalier iflg. spesifikasjon 147
Justis- og beredskapsdepartementet 1971-09-10 0945/1970 Søknader til embeter under Justisdepartementets administrative avdeling. For utfyllende bestemmelser se j.nr. 0945/1970. 146
Statens utlendingskontor 1972-11-29 1983/1972 Visumsøknader eldre enn 10 år. Oppholdstillatelse og arbeidstillatelse eldre enn 10 år. For utfyllende bestemmelser se j.nr. 1983/1972. 145
Sykehus - Undervisningssykehuset i Korea 1972-02-11 0303/1972 Regnskapsbøkene og bilagskopiene. Personalmappene. Forutsetn. for kassasjon av regnskapsbøker og bilagskopier er at et sett regnsk.bøker og de originale bilag forel. i Direktoratet for utvikl.hjelp. Personalmappene kan kasseres hvis originalene oppbevares andre steder i sykehusets arkiv el. i Direktoratet 144 Vedtaket gjelder for: Sykehus - Undervisningssykehuset i Korea
Teledirektoratet, Administrasjonsavdeling (avd. A) 1972-01-28 2017/1971 Teledirektoratets arkiv kasseres ikke 143
Tolldirektoratet 1971-12-20 2455/1971 Tolltariffsaker fra 1950-årene. Etter som EFTA-konvensjonen trådde i kraft i 1960, bør sakene før 1959 oppbevares. Dermed beholder man den siste fullstendige årgangen fra tiden før omlegningen fant sted. 142
Lofoten sorenskriveri 1970-12-10 1886/1970 Sorenskriveren blir bedt om å sette opp liste over Sorenskriverarkivet kan ikke kasseres uten samtykke arkivene. 141
Statsforvaltningen 1969-07-01 Statsforvaltningen - felles kassasjonsregler. Kgl. res. 140 Vedtaket gjelder for: Statsforvaltningen
Skatteinspekt 1969-06-10 0780/1969 Omsetningsoppgaver - skjemaer A og B. Byggearbeider - tilbakebetalingsordningen vedr. (dokumenter). 10 - 20 av hvert av skjemaer A og B oppbevares som prøve. 20 tilfeldig utvalgte søknader vedr. tilbakebetalingsordningene for visse byggearbeider oppbevares. 139 Vedtaket gjelder for: Skatteinspekt
Utenriksdepartementet 1969-02-08 1826/68 Arkivbegrensning og kassasjoner ved de utenrikske stasjoner 138 Vedtaket gjelder utenriksstasjonene.
Forsvarsstaben 1968-05-28 0110/1968 Forsvarets arkiver iflg. spesifikasjon. Helsekort 1940-1945 kasseres ikke. 137
Forsvarsdepartementet 1968-05-20 0455/1968 Regnskapsbilag 1948-1957 136
Postgirotjenesten 1967-09-05 1248/1967 Saldokort i postgirotjenesten eldre enn 20 år. Med Riksrevisjonens godkjennelse kan saldokortene mikrofilmes og kasseres etter 3 år. 135 Vedtaket gjelder for: Postgirotjenesten
Byfogd og Byskriver i Bergen 1967-04-12 0197/1967 Namsrettens arkiv iflg. spesifikasjon, Notarialavd. arkiv iflg. spesifikasjon. Skifterettens arkiv iflg. spesifikasjon. 134
Justis- og beredskapsdepartementet 1967-04-07 0183/1967 Politiavdelingens arkiv iflg. spesifikasjon 133
Norges vassdrags- og energidirektorat 1966-11-29 1798/1966 Søknader om ledige stillinger iflg. spesifikasjon 132
Landbruks- og matdepartementet 1966-11-29 1063/1964 Søknader om stillinger iflg. spesifikasjon 131
Sivilforsvaret 1966-10-03 1518/1966 Anbudsinnbydelser o.l. vedr. sivilforsvarsleirer. Dette var en serie som bestod av flere eksemplar - ett ble beholdt. 130