Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnummeret. Hvis vedtaket ikke ligger ute i pdf kan du bestille det. Send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Spørsmål om registeret og vedtakene kan rettes til seksjon Arkivvurdering og tilsyn.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

 

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Landbruks- og matdepartementet 1932-10-31 0628/1932 Reiseregninger eldre enn 10 år i Skogkontoret. Skogfunksjonærenes regnskapsoversikter. Reiseregninger 1840 - ca. 1880 skal oppbevares. Saker av tilsvarende innhold innen andre administrasjonsgrener i Landbruksdepartementet kan kasseres, men en må alltid ha for øye den administrative og historiske interesse. 13
Kommune - Strømm 1934-01-18 0057/1934 Regnskapsbilag eldre enn 10 år. Av hensyn til lokalhistorisk forskning bør man bevare regnskapsbilag vedk. enkelte større prosjekter, f.eks. oppførelse av kirke, sykehus eller skolebygning. 12
Statsrevisjonen 1931-10-02 1188/1931 Regnskapsbilag for 7. revisjonskontor 11 Vedtaket gjelder for: Statsrevisjonen
Skipskontrollen 1931-07-17 0723/1931 Skipskontrollens arkiv slettes ikke 10 Vedtaket gjelder for: Skipskontrollen
Telegrafvesenet i Oslo 1931-07-13 0907/1931 Protokoller og pakker vedr. daglig forretningsdrift 9 Vedtaket gjelder for: Telegrafvesenet i Oslo
Fogdene i Hordaland og Sogn og Fjordane 1930-11-03 1454/1930 Fogdenes embedtsforretninger (arkiv vedk.) kasseres ikke 8 Vedtaket gjelder for: Fogdene i Hordaland og Sogn og Fjordane
Statsrevisjonen 1928-09-24 0633/1928 Skogvesenets regnskaper til og med 1908/09. Bilag som angår rettigheter, feste- og leieforhold i eldre statseiendommer og i de gamle opprinnelige statsskoger må uttas og bevares. 7 Vedtaket gjelder for: Statsrevisjonen
Kirkedepartementet/Statsrevisjonen 1928-02-20 0976/1927 Regnsk. : katedralskoler og høyere almenskoler til 1908/09 og inst. under KUD til 1916/17 og 1919/20. Regnskap i dette tilfelle si bilag og inventarfortegnelse. - For tiden til og med 1919/20 gj. Botanisk museums nybygn. på Tøyen og Kåfjord kraftanlegg. En del inst. ønsker å få sine regnskap tilbake etter revisjon, og Riksarkivaren motsetter seg ikke dette 6 Vedtaket gjelder for: Kirkedepartementet/Statsrevisjonen
Handelsdepartementet/Telegrafvesenet 1930-03-22 Telegrafvesenets arbeidsregnskapsbilag 1873-1905 etter 25 år. Materialkontorets fraktregnskapsbilag etter 4 år. 5 Vedtaket gjelder for: Handelsdepartementet/Telegrafvesenet
Statsrevisjonen 1926-09-11 0980/1926 Marineregnskapsbilag eldre enn 1916/1917. Fyrvesenregnskapsbilag eldre enn 1916/1917. Losvesenregnskapsbilag eldre enn 1916/1917. 4 Vedtaket gjelder for: Statsrevisjonen
Lensmannen i Ringebu 1925-09-25 0952/1925 Innkomne saker - visse deler i rekken 3 Vedtaket gjelder for: Lensmannen i Ringebu
Statsrevisjonen 1924-05-30 Marineregnskaper eldre enn 1914/1915. Fyrvesenregnskaper eldre enn 1914/1915. Festningsartilleriregnskaper eldre enn 1914/1915. 2 Vedtaket gjelder for: Statsrevisjonen
Provianteringsdepartementet 1924-03-03 Fødevarer 1914-1918. Korrespondansen med Utenriksdepartementet og bestemmelser utferdiget av Provianteringsdepartementet, samt et antall ansøkninger og konsepter m.v. (for å vise saksbehandlingen) må oppbevares. 1 Vedtaket gjelder for: Provianteringsdepartementet