Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnummeret. Hvis vedtaket ikke ligger ute i pdf kan du bestille det. Send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Spørsmål om registeret og vedtakene kan rettes til seksjon Arkivvurdering og tilsyn.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

 

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Sorenskrivere/Byskrivere 1948-03-05 0194/1948 Avskrifter av slettede dokumenter kasseres ikke 43 Vedtaket gjelder for: Sorenskrivere/Byskrivere
Forliksrådet i Oslo 1948-02-23 0142/1948 Forliksrådets arkiv kasseres ikke 42 Vedtaket gjelder for: Forliksrådet i Oslo
Oslo tingrett 1947-11-29 1190/1947 Byrettens arkiv 1900-1927 - ingen deler kan kasseres 41
Riksrevisjonen 1947-11-07 1083/1947 Regnskaper kasseres ikke i vid omfang. Riksarkivaren vil undersøke den praksis som har utviklet seg når det gjelder kassasjon av arkivsaker i Riksrevisjonen. En så omfattende kassasjon som Riksrevisjonen ønsker kan ikke komme på tale. 40
Transportformidlingssentralene 1947-09-13 0957/1947 Transportformidlingssentralen i Oslos arkiv kasseres ikke. Arkivene til transportformidlingssentralene i landet forøvrig og deres underavdelinger kan det bli aktuelt å foreta kassasjoner i, i tilfelle kassasjon ønskes må forslag legges frem for Samferdselsdepartementet. 39 Vedtaket gjelder for: Transportformidlingssentralene
Justis- og beredskapsdepartementet 1947-04-09 0362/1947 Regnskapsbilag når alle krav er preskribert. Regnskapsbøker kasseres ikke. Regnskapsbilag som gjelder enkelte større tiltak, f.eks. bygging av kirker, skolehus og sykehus bør oppbevares. 38
Justis- og beredskapsdepartementet 1947-02-21 0185/1947 Embetskontor under Justisdepartementet har ikke tillatelse til å kassere etter eget skjønn. Brevet av 21. febr. 1947 er sendt til Statsarkivet i Bergen, her lover Riksarkivaren å ta saken opp med Justisdepartementet. 37
Sorenskriveren i Voss 1945-10-16 1136/1945 Sorenskriverens saker kasseres ikke 36 Vedtaket gjelder for: Sorenskriveren i Voss
Sorenskriveren i Romerike 1945-09-22 0812/1945 Sorenskriverens mer eller mindre verdiløse saker kasseres ikke. Dokumentene i straffesaker oppbevares hos politikamrene bare i ett visst antall år. Derfor ber Riksarkivaren om at Justisdep.sender et rundskriv som innskjerper regelen om at intet som tilhører embetsarkivene, må ødelegges u/ samtykke fra departementet 35 Vedtaket gjelder for: Sorenskriveren i Romerike
Distriktslegen i Skåre 1944-10-28 1169/1944 Distriktslegenes 3 spesifiserte protokoller kasseres ikke 34 Vedtaket gjelder for: Distriktslegen i Skåre
Finansdepartementet 1944-02-14 0195/1944 Statsskattregnskaper - halvårsekstrakter m/ restanselister. Av restanselistene foreslås bevart 1855, 1865, 1875, 1890, 1910, 1920, 1930 og 1940. Dessuten bør en bevare alle årgangene for en enkelt by og et enkelt fylke, feks Drammen og Sør-Trøndelag. 33
Finansdepartementet 1943-12-21 1491/1943 Gratifikasjonssøknader 1885-1936 kasseres ikke 32
Kirke- og undervisningsdepartementet 1943-01-16 0025/1943 4. skolekontors arkiv kasseres ikke 31
NSB AS 1942-06-02 0348/1942 Statsbaneregnskap ved stasjonene 30
Sosialdepartementet 1913-1993 1941-07-01 0490/1941 Arbeidsledighetskasser eldre enn 1928 29
Sosialdepartementet 1913-1993 1941-06-27 0490/1941 Fabrikktilsynet og kjelkontr. eldre enn 1931. Arbeidsledighetstiltak eldre enn 1931. For utfyllende bestemmelser se j.nr. 0490/1941. 28
Sjøfartsdepartementet 1941-06-07 0281/1941 Hyreanvisninger og hyrebeløp i norske banker 1909-1930. Enkelte årganger f.eks. 1909, 1917 og 1927 oppbevares som prøve. Hyreprotokollene skal også bevares. - Serie 1-4 og 7-9 utlegg for syke og nødlidende sjømenn, arvesaker, tvister, underretning om forlis, hjemsending av forliste 1893-1932 bør bevares. 27
Handelsdepartementet 1939-11-23 1348/1939 Søknader om lån og bidrag til kjøp av fiskeredskap og småbåter 26
Justis- og beredskapsdepartementet 1939-02-01 0121/1939 Hovedstevnevitnets dagbøker. En enkelt protokoll for hvert 10. år oppbevares. 25
Riksrevisjonen 1938-10-25 1058/1938 Regnskapssaker - kassasjon må utstå inntil videre. Riksarkivaren har anbefalt nedsatt en komite som bl.a. skal utarbeide plan for kassasjon av eldre arkivsaker. Spørsmålet om en kassasjonskomite må avgjøres, før Riksrevisjonen kan gå videre enn til å kassere regnskapsbilag. 24