Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnummeret. Hvis vedtaket ikke ligger ute i pdf kan du bestille det. Send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Spørsmål om registeret og vedtakene kan rettes til seksjon Arkivvurdering og tilsyn.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

 

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Skattefogden i Nordland 1955-10-04 1074/1955 Skattefogdens arkiv iflg. spesifikasjon 83
Fiskeri- og kystdepartementet 1955-03-30 0274/1955 Fiskeridepartementets eldre saker kasseres ikke. En understreking av Riksarkivarens vedtak fra 1948. 82
Norges Statsbaner 1955-03-17 0247/1955 Regnskapsbilag. Av hver årgang som kasseres, bør et par pakker beholdes som prøver. Saker eldre enn 1900 bør unntas fra kassasjon. 81
Sjøfartsdirektoratet 1954-10-18 1178/1954 Driftsregnskapsbilag. Hver 5. årgang oppbevares. 80
Poststyret 1954-01-16 0025/1954 Blankettbestillinger (korr.), kasseres etter 3 år. Materiell- og inventarbestillinger (korr.), 3 år. Det bør tas ut og bevares et mest mulig representativt utvalg. 79
Forsyningsdepartementet 1953-12-05 1437/1953 Forsyningsdepartementets arkiv m/ spesifiserte unntak. Gjelder: Det statistiske kontor, Industriforsyningskontoret, Kontoret for forbruksvarer, Kontoret for jern, stål og metaller, Kull- og oljekontoret 78
Oslo politidistrikt 1953-12-01 1440/1953 Forseelsessaker i Ordenspolitiets arkiv. Unntak fra kassasjonsforbudet i rundskriv fra JPD 23.10.1953. 77
Statens pensjonskasse 1953-11-26 1404/1953 Pensjonskassens arkiv (meldingene) kasseres ikke 76
Handelsdepartementet 1953-10-09 1165/1953 Handelsfagprøver - korrespondanse vedk. - eldre enn 10 år. Fra og med 1930 og hvert tiende år senere oppbevares årgangen i sin helhet. 75 Vedtaket gjelder for: Handelsdepartementet
Forsyningsnemndene 1953-07-04 0494/1953 Forsyningsnemndenes arkiv med spesifiserte unntak. For utfyllende bestemmelser se j.nr 0494/1953 74 Vedtaket gjelder for: Forsyningsnemndene
Riksrevisjonen 1952-06-23 0726/1952 Kvitteringene for sensorhonorarer beholdes for hvert 5. år. Regnskapsbilag fra høyere skoler og lærerskoler kass. ikke. Gjennomslagseksemplarene av regnskapene fra skogforvalterne kasseres ikke så lenge originalene ikke er avlevert til et 73
Kommunal- og arbeidsdepartementet 1948-1990 1952-06-10 0633/1952 Arbeidsavdelingens spesifiserte arkivgruppe 1 kasseres 72
Skattefogden i Ålesund 1953-05-19 0587/1953 Auksjonssaker eldre enn 20 år kan ikke kasseres 71
Åsnes kommune 1952-03-31 0408/1952 Regnskapsbilag yngre enn 1900. Prøver bør beholdes. Selve kommuneregnskapet må ikke kasseres. 70
Riksrevisjonen 1952-10-25 1157/1952 Statsskatteutskriftene i Riksrevisjonen skal bevares. Riksarkivaren gjentar krav om bevaring til tross forat de nye utskriftene nå skrives i flere eksemplarer. Riksarkivarens begrunnelse er at Riksrevisjonens serie er den mest komplette og at det er den som skal avleveres til Riksarkivet. 69
Riksrevisjonen 1952-09-20 0946/1952 Statsskatteutskriftene kan ikke kasseres. Motorvognskattregnskapsbilag. Riksrevisjonen blir minnet om enighet mellom Riksarkivaren og Riksrevisjonen i 1937 og 1948 om at statsskatteutskriftene skulle bevares.Det er tilstrekkelig at bilagene til motorvognskatten blir bevart for hvert 10. år. 68
Birkenes kommune 1952-08-25 0925/1952 Kommunearkiv. Riksarkivaren minner kommunen om reglene for kassasjon som finnes iboken Kommunal arkivskipnad, og ber kommunen vise den tilbørlige forsiktighet ved utsortering og kassering. 67
Sosialdepartementet 1913-1993 1951-08-04 0666/1984 Refusjonskrav fra kommunene etter alderstrygdloven. Noen prøvepakker bør beholdes 66
Landbruks- og matdepartementet 1951-05-22 0562/1951 Bilag vedk. skogtilsynets lønninger og skogsveibidrag. Søknader til herredsskogmesterstillinger. Et par prøvepakker vedk. skogtilsynets lønninger bevares. Av regnskapsbilag vedr. bidrag til skogsveier bør en beholde første, siste og en mellomliggende årgang. 65
Riksrevisjonen 1950-04-13 0465/1950 Regnskapssaker i Riksrevisjonens 10. kontor. For utfyllende bestemmelser se j.nr 0465/1950 64