Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnummeret. Hvis vedtaket ikke ligger ute i pdf kan du bestille det. Send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Spørsmål om registeret og vedtakene kan rettes til seksjon Arkivvurdering og tilsyn.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

 

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Riksrevisjonen 1952-06-23 0726/1952 Kvitteringene for sensorhonorarer beholdes for hvert 5. år. Regnskapsbilag fra høyere skoler og lærerskoler kass. ikke. Gjennomslagseksemplarene av regnskapene fra skogforvalterne kasseres ikke så lenge originalene ikke er avlevert til et 73
Kommunal- og arbeidsdepartementet 1948-1990 1952-06-10 0633/1952 Arbeidsavdelingens spesifiserte arkivgruppe 1 kasseres 72
Skattefogden i Ålesund 1953-05-19 0587/1953 Auksjonssaker eldre enn 20 år kan ikke kasseres 71
Åsnes kommune 1952-03-31 0408/1952 Regnskapsbilag yngre enn 1900. Prøver bør beholdes. Selve kommuneregnskapet må ikke kasseres. 70
Riksrevisjonen 1952-10-25 1157/1952 Statsskatteutskriftene i Riksrevisjonen skal bevares. Riksarkivaren gjentar krav om bevaring til tross forat de nye utskriftene nå skrives i flere eksemplarer. Riksarkivarens begrunnelse er at Riksrevisjonens serie er den mest komplette og at det er den som skal avleveres til Riksarkivet. 69
Riksrevisjonen 1952-09-20 0946/1952 Statsskatteutskriftene kan ikke kasseres. Motorvognskattregnskapsbilag. Riksrevisjonen blir minnet om enighet mellom Riksarkivaren og Riksrevisjonen i 1937 og 1948 om at statsskatteutskriftene skulle bevares.Det er tilstrekkelig at bilagene til motorvognskatten blir bevart for hvert 10. år. 68
Birkenes kommune 1952-08-25 0925/1952 Kommunearkiv. Riksarkivaren minner kommunen om reglene for kassasjon som finnes iboken Kommunal arkivskipnad, og ber kommunen vise den tilbørlige forsiktighet ved utsortering og kassering. 67
Sosialdepartementet 1913-1993 1951-08-04 0666/1984 Refusjonskrav fra kommunene etter alderstrygdloven. Noen prøvepakker bør beholdes 66
Landbruks- og matdepartementet 1951-05-22 0562/1951 Bilag vedk. skogtilsynets lønninger og skogsveibidrag. Søknader til herredsskogmesterstillinger. Et par prøvepakker vedk. skogtilsynets lønninger bevares. Av regnskapsbilag vedr. bidrag til skogsveier bør en beholde første, siste og en mellomliggende årgang. 65
Riksrevisjonen 1950-04-13 0465/1950 Regnskapssaker i Riksrevisjonens 10. kontor. For utfyllende bestemmelser se j.nr 0465/1950 64
Riksrevisjonen 1950-04-12 0456/1950 Fengselsregnskaper 1921/22 -Fengselsregnskapene for 1921/22 og hver 5. årgang bevares i sin helhet. Av de øvrige årgangene kan rene kassebilag kasseres, men om regnskaper for arbeidsdrift sorterer blant disse, bør de skilles ut og beholdes. 63
Riksrevisjonen 1950-03-31 0414/1948 Regnskaper i følge spesifikasjon. Skipperbevis. Regnskaper for NGO, Sjøkartverket, Sjøkvesthuskassen, Krigshospitalskassen, Hestehjelpskassene og Landsskytterstyret og veiregnskaper. (Jfr. også brev 24.mars 1948.) 62
Riksrevisjonen 1950-03-31 0414/1950 Kassebilag 1938/39 og 1946/47 for 4. kontor. For utfyllende bestemmelser se j.nr 0414/1950 61
Prisdirektoratet 1949-09-29 1124/1949 Gjenparter av dommer og forelegg kasseres ikke 60 Vedtaket gjelder for: Prisdirektoratet
Norges tekniske høgskole 1949-09-28 1113/1949 Regnskapsbilag 1932/33-1942/43. Regnskapsbilagene bevares for hvert 5. år, f.eks.f.eks. 1935/36 og 1940/41. Kassabøkene med hovedbilag bevares. 59
Klaveness bank 1949-05-12 0496/1949 Bankens arkiv iflg. spesifikasjon 58 Vedtaket gjelder for: Klaveness bank
Sosialdepartementet 1913-1993 1948-11-03 1186/1948 Medisinalkontorets brevarkiv 1820-1920 kasseres ikke 57
Kirke- og undervisningsdepartementet 1949-02-26 0613/1948 Regnskapsmatr. vedk. KUDs fonds (u.regnskap fra skattefogden). Geistlige lønningsfondsregnskaper og utbetalinger av prestelønninger kasseres ikke. Av underregnskapene fra skattefogdene oppbevares prøver. 56
Landbruks- og matdepartementet 1948-09-29 1078/1948 Mnds- og årslister fra veterinæ. (ikke årsberetn.). Landbr.ktr. fagavd. l.nr. 9. Prod.dir. 1.nr. 28. For utfyllende bestemmelser se j.nr 1078/1948 55
Kirke- og undervisningsdepartementet 1948-09-29 0613/1948 Trykksaker i Vitenskapskontoret 54