Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnummeret. Hvis vedtaket ikke ligger ute i pdf kan du bestille det. Send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Spørsmål om registeret og vedtakene kan rettes til seksjon Arkivvurdering og tilsyn.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

 

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Opplysningsvesenets fond 2024-02-20 2023/9834 Eiendoms- og kontraktdatabase (Festsystem) som var et sentralt forvaltningsverktøy i perioden 1986-2023 1381 Eldre vedtak nr. 1005 som omfatter papirarkivet 1821-2006
Statens rettstoksikologiske institutt 2021-10-10 2021/7301 Systemet håndterte bevis til bruk i straffesaker/sivilsaker og i forvaltningen i perioden 1984-1989. 1380 Søker: Oslo Universitetssykehus, Avdeling for rettsmedisinske fag
Arkivverket 2023-10-26 2023/13023 Vedtak om bevaring og kassasjon for egenadministrative systemer i Arkivverket 1379 Samlevedtak for 14 systemer
NAV 2024-01-29 2023/15776 Vedtak om kassasjon av dokumentasjon av saksbehandling av omstillingsstønad for etterlatte 1378 Vedtak om kassasjon av dokumentasjon av saksbehandling av omstillingsstønad for etterlatte
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 2023-12-06 2022/18417 Vedtak om bevaring o kassasjon - Ekstremismekommisjonen 1377 Vedtak om bevaring o kassasjon - Ekstremismekommisjonen
Sykehusapotekene HF 2023-11-20 2023/15443 Tillegg til bevarings- og kassasjonsplan for fagsakene i helseforetak og regionale helseforetak 1376 Tillegg til bevarings- og kassasjonsplan for fagsakene i helseforetak og regionale helseforetak
Kompetansesenter for distriktsutvikling 2023-11-20 2022/17196 Lite, eldre arkiv bevares 1375 Merkur-programmet
Sikt - kunnskapssektorens tjenesteleverandør 2022-08-17 2022/9214 Bevaring og kassasjonsplan for fagsaker i Sikt 1374 Planen gjelder for alt arkivmateriale innen fagsaker, som blir skapt etter opprettelsen av Sikt 1. januar 2022.
NAV 2023-03-09 2023/3139 Godkjenning av bevarings- og kassasjonsplan for personvernombudet i NAV 1372 Vedlegget (vurderingen) lar seg ikke legge inn her- viser til sak
NAV 2023-03-30 2023/4215 Kassasjonsvedtak for opplysninger om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger 1371 Opplysningene er registrert i Helsepersonellregisteret
NAV 2023-05-02 2023/6618 Kassasjon av manuelt oppsatte rapporter utarbeidet med hjemmel i pvf art 15 1370 *
Proste- og prestearkiv i Den norske kirke 2023-10-19 2023/13055 Lokale enheter i Den norske kirke 1369 Gjelder papirarkiv til og med 2016
Sørlandet sykehus HF 2023-10-16 2023/5601 Innhold: Gjelder et avviklet elektronisk støttesystem 1368 Merknad: Gjelder et avviklet elektronisk støttesystem
Justis- og beredskapsdepartementet 2023-05-22 2023/7943 Bevaring og kassasjon av papirarkiv 1367 *
NAV 2023-06-09 2023/8558 Bevarings- og kassasjonsvedtak - risikovurdering ved utbetaling av sykepenger fra NAV 1366 *
Kriminalomsorgsdirektoratet 2023-06-22 2022/11169 Godkjenning av revidert bevarings- og kassasjonsplan 1365 *
Innovasjon Norge 2023-06-28 2023/9561 Vedtak om kassasjon av materiale etter Statens landbruksbank - lånesaker og BU-saker 1364 *
Skatteetaten 2023-09-11 2023/10502 Kassasjon av brannskadet arkiv etter Orkdal likningskontor og folkeregister 1363 *
St. Olavs Hospital 2023-04-21 2022/19113 Bevaring av ESA sakarkiv 1362 Arvesak fra 2021/11120
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2023-05-30 2023/8203 Kassasjon av åtte ulike administrative systemer 1361 Gjelder DSB og Valgdirektoratet