Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnummeret. Hvis vedtaket ikke ligger ute i pdf kan du bestille det. Send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Spørsmål om registeret og vedtakene kan rettes til seksjon Arkivvurdering og tilsyn.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

 

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Utvalg for ekstern gjennomgang av håndtering og praktisering av EUs trygdeforordning 2020-07-03 2020/10753 Godkjenning av bevarings- og kassasjonsregler for Granskingsutvalget 1238 .
Granskingsutvalget - Utvalg for ekstern gjennomgang av håndtering og praktisering av EUs trygdeforordning 2020-07-02 2020/10753 1237 Utvalgets arkiv bevares i sin helhet, med unntak av lydopptak fra samtaler, vedtak oversendt fra NAV og straffesaksdokumenter oversendt fra Riksadvokaten
Partnerdrapsutvalget 2020-03-16 2019/20301 1236 .
Landbruks- og matdepartementet 2020-03-03 2020/851 Godkjenning av bevarings- og kassasjonsregler for avdelingsarkiver i LMD 1235 Avdelingsarkiver fra perioden 1965-1996
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 2020-03-03 2018/20890 Vedtak om kassasjon av godkjenningsordning 1234 Kassasjon av søknader fra godkjenningsordning for utøvelse av lovregulerte yrker basert på utenlandsk utdanning
NAV 2012-02-20 2012/16878 Vedtak for dokumentasjon fra innsiktsarbeid i NAV 1233 Nettbaserte spørreundersøkelsesverktøy
Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter 2020-02-13 2019/16752 Omfatter dokumentasjon lagert på filserver (2010-2016) og fem arkivdeler i arkivsystemet fra 2016 og framover. 1232 .
NAV 2020-01-31 2012/16878 Bevaring og kassasjon av ulike papirbaserte arkivserier fra NAV, Aetat og Trygdeetaten 1231 Bevaring og kassasjon av ulike papirbaserte arkivserier fra NAV, Aetat og Trygdeetaten
NAV 2020-01-15 2012/16878 Kassasjonsvedtak for kopibøker for fagarkiv i Aetat 1971-2006 1230 Kassasjonsvedtak
Statens lånekasse for utdanning 2019-12-16 2019/3203 Vedtak om fortløpende kassasjon av eldre signerte avtaler om støtte 1229 *
NAV 2019-12-12 2012/16878 Kassasjonsvedtak for rekrutteringssaker 1228 Kassasjonsvedtak jf. § 9c
Helsedirektoratet 2019-11-26 2016/25540 Godkjenning av b/k-plan for Helsedirektoratets digitale saksarkiv og fagsystemer 1227 Planen gjelder for fremtidig arkivdanning etter funksjonsbasert nøkkel
Statens kartverk 2019-03-04 2019/2274 Administrative grenser over tid 1226 bevaring
Statens legemiddelverk 2019-10-29 2019/17859 Kassasjonsvedtak for databasen Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte for legemidler m.m. 1225 Kassasjonsvedtak for databasen Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte for legemidler m.m.
Fiskeridirektoratet 2019-10-14 2019/16359 Godkjenning av bevarings- og kassasjonsplan for direktoratets elektroniske fagsystemer 1224 Omfatter noe papirarkiv
Mattilsynet 2019-08-29 2019/14239 Godkjenning av bevarings- og kassasjonsplan for dyrevernnemndenes arkiver 1223 Gjelder papirarkiv hovedsaklig fra perioden 1996-2011
NAV 2019-08-29 2012/16878 Godkjenning av b/k-plan for samtlige elektroniske arkivsystemer med tilhørende fagarkiv på papir 1222 Omfatter både administrative systemer og fagsystemer
NAV 2019-08-15 2012/16878 Kassasjonsregler for sporingslogg som inneholder data formidlet til forsikringsselskaper 1221 -
Helse- og omsorgsdepartementet 2019-08-15 2019/12071 Godkjenning av bevarings- og kassasjonsplan for fagsaker i helseforetakene 1220 Gjelder samtlige helseforetak og regionale helseforetak Planen utarbeidet av Stiftelsen ASTA
Statens lånekasse for utdanning 2019-02-13 2018/18119 I praksis et vedtak om å bevare Documaster i sin helhet 1219 .